Регіоналізм в контексті множинної модерності сьогочасного українського суспільства (постановка проблеми)

V. Susak

Анотація


 Обґрунтовано пізнавальні перспективи застосування теорії множинних модерностей Ш. Айзенштадта для вивчення ґенези та прояву регіоналізму в сучасній Україні. На підставі численних емпіричних досліджень сформульовано базові онтологічні припущення стосовно прояву регіоналізму в українському суспільстві та окреслено напрямки вирішення відповідного наукового завдання.


Ключові слова


регіоналізм; множинна модерність; групові ідентичності; соціальні установки і цінності; модерні інсти-туціональні формації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bogdanova O. Chy` mozhe religiya spry`yaty` demokratiyi? / O. Bogdanova // Sociologiya: teoriya, metody`, markety`ng. – 2007. – # 1. – S. 74–91.

Vy`shnyak O. Movna sy`tuaciya ta status mov v Ukrayini: dy`namika, pro-blemy`, perspekty`vy` (sociologichny`j analiz) / O. Vy`shnyak. – K.: Insty`tut sociologiyi NAN Ukrayiny`, 2009. – 176 s.

Golovaxa Ye., Panina N. Ukrayins`ke suspil`stvo 1992-2008: Socziologichny`j monitory`ng / Ye. Golovaxa, N. Panina. –K.: IS NANU, 2008. – 85 s.

Gry`czak Ya. Istoriya dvox mist: L`viv i Donecz`k u porivnyal`nij perspek-ty`vi / Ya. Gry`czak // Ukrayina Moderna. Speciyal`ny`j vy`pusk – "L`viv-Donecz`k: sociyal`ni identy`chnosti v suchasnij Ukrayini" ; red. Ya. Gry`czak, A. Portnov i V. Susaka. – K.: Kry`ty`ka, 2007. – S. 27–60.

Gry`czak Ya. Nary`s istoriyi Ukrayiny`: formuvannya modernoyi ukrayins`koyi na-ciyi XIX–XX st.: [Navch. posibny`k dlya uchniv gumanit. gimnazij, liceyiv, studentiv ist. fak. vuziv, vchy`teliv.] / Ya. Gry`czak. – K.: Geneza, 1996. – 360 s.

Zotkin A. Avtonomizm v Ukrayini yak mexanizm realizaciyi polity`chny`x in-teresiv / A. Zotkin // Sociologiya: teoriya, metody`, markety`ng. – 2010. – # 3. – S. 84–110.

Lyachy`ns`ky`j S. Drugy`j tur vy`boriv Prezy`denta Ukrayiny`: regional`ni osobly`vosti ta porivnyannya z poperednimy` vy`boramy` [Elektronny`j resurs] / S. Lyachy`ns`ky`j. – Rezhy`m dostupu : http://polityka.in.ua/info/357.htm za stanoma na 10.09.2010 Ministerstvo yusty`ciyi Ukrayiny`. Reyestr polity`chny`x partij [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu : http://www.minjust.gov.ua/0/499 za stanom na 18.09.2010.

Nezhy`borecz` V. Problemy` rozvy`tku ta akty`vizaciyi innovacijnoyi diyal`nisti: regional`ny`j aspekt [Elektronny`j resurs] / V. Nezhy`borecz` // Teoriya i prak-ty`ka intelektual`noyi vlasnosti. – 7 zhovtnya 2009 r. – Rezhy`m dostupu : http://www.ndiiv.org.ua/ua/library/view-problemy-rozvytku-ta-aktyvizatsiji-innovatsiynoji-dijalnisti-rehionalnyy-aspekt.html za stanom na 18.09.2010

Povorotы y`story`y`. Postsocy`aly`sty`chesky`e transformacy`y` glazamy` nemeczky`x y`ssledovatelej: V 2 t. T. 1: Postsocy`aly`sty`chesky`e transfo-rmacy`y`: teorety`chesky`e podxodы ; red.-sost. Petra Shtыkov, Sy`mona Shvany`cz ; nauchn. red. Vlady`my`r Gel`man ; per. s nem. Elena Belokuro-va, Mary`ya Nozhenko, Natal`ya Yargomskaya, Petra Shtыkov. – SPb.; M.; Berly`n: Evropejsky`j uny`versy`tet v Sankt-Peterburge: Letny`j sad: Berliner Debatte Wissenschaftsverlag, 2003. – 510 c.

Pogosyan V. Modernizaciya yak chy`nny`k zberezhennya social`nogo gomeo-stazu / V. Pogosyan // Sociologiya: teoriya, metody`, markety`ng. – 2009. – S. 96–103.

Ryabchuk M. Vid Malorosiyi do Ukrayiny`: Paradoksy` zapiznilogo naciyetvorennya / M. Ryabchuk. – K.: Kry`ty`ka, 2000. – 303 s.

Susak V. Paternalists`ki ustanovky` i prakty`ky` gromadyan Ukrayiny` v umovax postkomunisty`chny`x transformacij : avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. sociol. nauk : specz. 22.00.03 "Social`ni struktury` ta social`ni vidnosy`ny`" / V. Susak. – Ky`yiv, 2009. – 16 s.

Susak V. Polity`chni preferenciyi zhy`teliv L`vova, Donecz`ka, Ky`yeva, Zhy`tomy`ra ta Xersona: polyary`zaciya chy` rozmayittya? / V. Susak // Visny`k Odes`kogo nacional`nogo universy`tetu im. I.I . Mechny`kova. Tom. 16. Vy`-pusk 10. Seriya: Sociologiya i polity`chni nauky`. – Odesa: Odes`ky`j naciona-l`ny`j universy`tet imeni I. I. Mechnikova, 2011. – S. 386–396.

Susak V. Regional`ni osobly`vosti polity`chnoyi kul`tury` ukrayins`kogo suspil`stva: porivnyal`ny`j analiz mizhpokolins`ky`x podibnostej ta vid-minnostej u polity`chny`x oriyentaciyax naselennya L`vova ta Donecz`ka / V. Susak // Metodologiya, teoriya ta prakty`ka sociologichnogo analizu su-chasnogo suspil`stva: Zbirny`k naukovy`x pracz`. – Xarkiv: Vy`davny`chy`j centr Xarkivs`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni V.N.Karazina, 2005. – S. 292–298.

Susak V. Faktor movy` ta zminy` polity`chny`x postav: porivnyal`ny`j analiz L`vova ta Donecz`ka (1994-2004 rr.) / V. Susak // Ukrayina Moderna. Speciya-l`ny`j vy`pusk – "L`viv-Donecz`k: sociyal`ni identy`chnosti v suchasnij Ukrayini" ; red. Ya. Gry`czak, A. Portnov, V. Susak. – K.: Kry`ty`ka, 2007. – S. 137–159.

Xmel`ko V. Dy`namika rejty`ngiv i social`ny`j sklad elektorativ V.Yushhenka ta V.Yanukovy`cha u vy`borchij kampaniyi 2004 roku / V. Xmel`ko // Polity`chny`j portret Ukrayiny`. Chasopy`s Fondu "Demokraty`chni iniciaty`vy`".– # 32. – 2005. – S. 13–25.

Cherny`sh N. Dy`namika identy`chnostej meshkanciv L`vova i Donecz`ka: komparaty`vny`j analiz (1994–2004 rr.) / N. Cherny`sh, O. Malanchuk // Ukrayina Moderna. Speciyal`ny`j vy`pusk – "L`viv-Donecz`k: sociyal`ni iden-ty`chnosti v suchasnij Ukrayini"; red. Ya. Gry`czak, A. Portnov, V. Susak. – K.: Kry`ty`ka, 2007. – S. 61–92.

Åberg M. Social Capital and Democratisation: Roots of Trust in Post-Communist Poland and Ukraine / M. Åberg, M. Sandberg. – Burlington: Ashgate, 2003. – 332 p.

Arel D. The Russian Factor and Territorial Polarization in Ukraine / D. Arel, V. Khmelko // Harriman Review. – 1995. – P. 81–91.

Birch S. Interpreting the Regional Effect in Ukrainian Politics / S. Birch // Europe-Asia Studies. – Vol. 52. – No. 6. – 2000. – P. 1017–1041.

Blokker P. Post -Communist Modernization, Transition Studies, and Diversity in Europe / P. Blokker // European Journal of Social Theory. – Vol. 8. – No. 4. – November 2005. – P. 503–525.

Harrison D. The Sociology of Modernization and Development / D. Harrison. – London: Unwin Hyman, 1988. – 196 p.

Hesli V.L. Public Support for the Devolution of Power in Ukraine: Regional Patterns / V.L. Hesli // Europe-Asia Studies. – Vol. 47. – No. 1. – 1995. – P. 91–121.

Hrytsak Y. Constructing a National City: The Case of L'viv / Y. Hrytsak, V. Susak // Composing Urban History and the Constitution of Civic Identities ; ed. by John J. Czaplicka and Blair A. Ruble assisted by Lauren Crabtree. – Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press; Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2003. – P. 140–164.

Khmelko V. Regionalism and Ethnic and Linguistic Cleavages in Ukraine V. Khmelko, A. Wilson // Contemporary Ukraine: Dynamics of Post-Soviet Transformation; ed. by Taras Kuzio. – Armonk, N.Y., London, Eng.: M.E. Sharpe, 1998. – P. 60–80.

Kubicek P. Regional Polarisation in Ukraine: Public Opinion, Voting and Legislative Behaviour / P. Kubicek // Europe-Asia Studies. – Vol. 52. – No. 2. – 2000. – P. 273–294.

Kuzio T. History, Memory and Nation Building in the Post-Soviet Colonial Space / T. Kuzio // Nationalities Papers. – Vol. 30. – No 2. – 2002. – P. 241–264.

Liber G.O. Imagining Ukraine: Regional Differences and the Emergence of an Integrated State Identity, 1926-1994 / G.O. Liber // Nations and Nationalism. – Vol. 4. – No. 2. – 1998. – P. 187–206.

Malanchuk O. Social Identification versus Regionalism in Contemporary Ukraine / O. Malanchuk // Nationalities Papers. – Vol. 33. – No. 3. – September 2005. – P. 345–368.

Miller A.H. Social Identities in Russia, Ukraine, and Lithuania / A.H. Miller, T.F. Klobucar, W.M. Reisinger, and V.L. Hesli // Post-Soviet Affairs. – Vol.14. – #3. – 1998. – P. 248–286.

Reflections on multiple modernities: European, Chinese, and Other Interpretations ; ed. by Dominic Sachsenmaier & Jens Riedel with Shmuel N. Eisenstadt. – Leiden; Brill, 2002. – 314 p.

Rogers P. Division, Difference and Diversity: Regionalism in Ukraine / P. Rogers // Ukrayina Moderna. Speciyal`ny`j vy`pusk – "L`viv-Donecz`k: sociyal`ni identy`chnosti v suchasnij Ukrayini" ; red. Ya. Gry`czak, A. Portnov,

V. Susak. – K.: Kry`ty`ka, 2007. – S. 210–236.

Sereda V. Regional Historical Identities and Memory / V. Sereda // Ukrayina Moderna. Speciyal`ny`j vy`pusk – "L`viv-Donecz`k: sociyal`ni identy`chno-sti v suchasnij Ukrayini"; red. Ya. Gry`czak, A. Portnov, V. Susak. – K.: Kry`ty`ka, 2007. – S. 160–209.

Subtelny O. Ukraine: a History. 2nd ed. / O. Subtelny. – Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press in association with the Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1994. – 692 p.

Wanner C. Burden of Dreams: History and Identity in post-Soviet Ukraine / C. Wanner. – University Park, Penn.: The Pennsylvania State University Press, 1998. – 255 p.

Wilson A. The Ukrainians: Unexpected Nation / A. Wilson. – New Haven and London: Yale University Press, 2000. – 366 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979