Ціннісні відмінності поколінь в сучасному українському суспільстві

L. Novikova

Анотація


У статті аналізуються ціннісні відмінності поколінь (в системі матеріалістичних-постматеріалістичних координат, за Р.Інглхартом) та детермінанти їх диференціації. Виявлено, що ціннісна свідомість чотирьох базових поколінь (виділених через соціальний контекст формативного періоду) має синкретичний характер із переважанням матеріалістичних цінностей безпеки та зовнішніх авторитетів, а постматеріалістичні ціннісні орієнтації різнять представників поколінь і більше характерні для молодшого покоління «незалежності». Це можна трактувати як один з проявів суттєвих змін у соціокультурній спадковості, тобто якщо для європейських суспільств міжгенераційний ціннісний зсув відобразився у відмінностях між довоєнним та післявоєнним поколіннями, то для вітчизняного суспільства цей зсув простежується стосовно поколінь радянського суспільства та покоління незалежної України.

 

 


Ключові слова


Цінності; матеріалістичні та постматеріалістичні цінності; покоління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Baky`rov V. Cennostnoe soznany`e y` akty`vy`zacy`ya chelovecheskogo faktora. – X.: Vy`shha shkola. –1988. – 152 s. [Bakyrov V. T͡sennostnoe soznanye y aktyvyzat͡syi͡a chelovecheskoho faktora. – Kh.: Vyshcha shkola. –1988. – 152 s.

] [Beli͡aeva L.A. Sot͡syal′nыĭ portret vozrastnыkh kohort v postsovetskoĭ Rossyy // Sot͡syolohycheskye yssledovanyi͡a. – 2004. – # 10. – S. 31-41.]

Duby`n B.V. Pokoleny`e: smыsl y` grany`czы ponyaty`ya // Otczы y` dety`: pokolenchesky`j analy`z sovremennoj Rossy`y` / pod red. Levadы Yu., Shany`na T. – M.: NLO, 2005. – S. 61-79. [Dubyn B.V. Pokolenye: smыsl y hranyt͡sы poni͡atyi͡a // Ott͡sы y dety: pokolencheskyĭ analyz sovremennoĭ Rossyy / pod red. Levadы I͡u., Shanyna T. – M.: NLO, 2005. – S. 61-79.]

Kipen` V. Ukrayins`ke studentstvo: na shho oriyentuyemosya i shho cinuyemo? // Upravlinnya osvitoyu. - 2001. – # 22. – S. 10. [Kipen′ V. Ukraïns′ke studentstvo: na shcho orii͡entui͡emosi͡a i shcho t͡sinui͡emo? // Upravlinni͡a osvitoi͡u. - 2001. – # 22. – S. 10.]

Kolody`j Y`. Sredny`j klass, demokraty`chesky`e cennosty` y` poly`ty`chesky`e preferency`y`: do y` posle «oranzhevoj revolyucy`y`» // Socy`ology`ya: teory`ya, metodы, markety`ng. – 2007. – #3. – S. 128-153. [Kolodyĭ Y. Srednyĭ klass, demokratycheskye t͡sennosty y polytycheskye preferent͡syy: do y posle «oranz͡hevoĭ revoli͡ut͡syy» // Sot͡syolohyi͡a: teoryi͡a, metodы, marketynh. – 2007. – #3. – S. 128-153.]

Lapy`n N.Y`. Moderny`zacy`ya bazovыx cennostej rossy`yan // Socy`ology`chesky`e y`ssledovany`ya. – 1996. – # 5. – S. 3-23. [Lapyn N.Y. Modernyzat͡syi͡a bazovыkh t͡sennosteĭ rossyi͡an // Sot͡syolohycheskye yssledovanyi͡a. – 1996. – # 5. – S. 3-23.]

Levada Yu.A. Pokoleny`ya XX veka: vozmozhnosty` y`ssledovany`ya // Mony`tory`ng obshhestvennogo mneny`ya: эkonomy`chesky`e y` socy`al`nыe peremenы. – 2001. – # 5. – S. 7-14. [Levada I͡u.A. Pokolenyi͡a KhKh veka: vozmoz͡hnosty yssledovanyi͡a // Monytorynh obshchestvennoho mnenyi͡a: эkonomycheskye y sot͡syal′nыe peremenы. – 2001. – # 5. – S. 7-14.]

Lobanova A. S., Chutova N. P. Cennostnыe ory`entacy`y` : konceptualy`zacy`ya ponyaty`ya v kontekste socy`al`nыx y`zmeneny`j. // GRANI: [naukovo-teorety`chny`j gromads`ko-polity`chny`j al`manax]. – Dn-s`k: Vy`d-vo DNU, 2009. - #3 (65). – S.89-93. [Lobanova A. S., Chutova N. P. T͡sennostnыe oryentat͡syy : kont͡septualyzat͡syi͡a poni͡atyi͡a v kontekste sot͡syal′nыkh yzmenenyĭ. // HRANI: [naukovo-teoretychnyĭ hromads′ko-politychnyĭ al′manakh]. – Dn-s′k: Vyd-vo DNU, 2009. - #3 (65). – S.89-93.]

Novikova L. O. Sociostrukturna dy`ferenciaciya cinnisny`x oriyentacij studentiv universy`tetu // Visny`k Ky`yivs`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni Tarasa Shevchenka. Sociologiya. – K.: Vy`davny`cho-poligrafichny`j centr "Ky`yivs`ky`j universy`tet", 2014. – Vy`p.5. – S.28-34. [Novikova L. O. Sot͡siostrukturna dyferent͡siat͡sii͡a t͡sinnisnykh orii͡entat͡siĭ studentiv universytetu // Visnyk Kyïvs′koho nat͡sional′noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Sot͡siolohii͡a. – K.: Vydavnycho-polihrafichnyĭ t͡sentr "Kyïvs′kyĭ universytet", 2014. – Vyp.5. – S.28-34.]

Ruchka A.A. Socy`al`nыe cennosty` y` normы. (Nekotorыe teorety`chesky`e y` pry`kladnыe voprosы socy`ology`cheskogo analy`za). – K.: Nauk. dumka, 1976. – 152 s. [Ruchka A.A. Sot͡syal′nыe t͡sennosty y normы. (Nekotorыe teoretycheskye y prykladnыe voprosы sot͡syolohycheskoho analyza). – K.: Nauk. dumka, 1976. – 152 s.]

Ruchka A.O. Cinnisna mental`nist` ukrayins`kogo sociumu v pershij dekadi novogo stolittya // Ukrayins`ke suspil`stvo 1992–2009. Dy`namika social`ny`x zmin. – K.: IS NANU, 2009. – S.285-292. [Ruchka A.O. T͡sinnisna mental′nist′ ukraïns′koho sot͡siumu v pershiĭ dekadi novoho stolitti͡a // Ukraïns′ke suspil′stvo 1992–2009. Dynamika sot͡sial′nykh zmin. – K.: IS NANU, 2009. – S.285-292.]

Semenova V.V. Vozrast kak socy`al`nыj resurs: vozmozhnыe y`stochny`ky` socy`al`nogo neravenstva // Rossy`ya reformy`ruyushhayasya: Ezhegodny`k - 2004 / Otv. red. L.M. Droby`zheva. – M.: Y`nsty`tut socy`ology`y` RAN. – 2004. – S. 157-170. [Semenova V.V. Vozrast kak sot͡syal′nыĭ resurs: vozmoz͡hnыe ystochnyky sot͡syal′noho neravenstva // Rossyi͡a reformyrui͡ushchai͡asi͡a: Ez͡hehodnyk - 2004 / Otv. red. L.M. Drobyz͡heva. – M.: Ynstytut sot͡syolohyy RAN. – 2004. – S. 157-170.]

Semenova V.V. Dy`fferency`acy`ya y` konsoly`dacy`ya pokoleny`j // Rossy`ya: transformy`ruyushheesya obshhestvo / Pod redakcy`ej V.A. Yadova. – M.: Y`zdatel`stvo «KANON-press-Cz». – 2001. – C. 256-271. [Semenova V.V. Dyfferent͡syat͡syi͡a y konsolydat͡syi͡a pokolenyĭ // Rossyi͡a: transformyrui͡ushcheesi͡a obshchestvo / Pod redakt͡syeĭ V.A. I͡adova. – M.: Yzdatel′stvo «KANON-press-T͡s». – 2001. – C. 256-271.]

Sokuryans`ka L. G. Cinnisna determinaciya stanovlennya social`noyi sub'yektnosti studentstva v umovax sociokul`turnoyi transformaciyi. Avtoref. dy`s. … d-ra sociolog. nauk. : specz. 22.00.04 / L.G. Sokuryans`ka; Xarkivs`ky`j nacz. un-t im. Volody`my`ra Karazina. – X., 2007. – 44 s. [Sokuri͡ans′ka L. H. T͡sinnisna determinat͡sii͡a stanovlenni͡a sot͡sial′noï subi͡ektnosti studentstva v umovakh sot͡siokul′turnoï transformat͡siï. Avtoref. dys. … d-ra sot͡sioloh. nauk. : spet͡s. 22.00.04 / L.H. Sokuri͡ans′ka; Kharkivs′kyĭ nat͡s. un-t im. Volodymyra Karazina. – Kh., 2007. – 44 s.]

Socy`al`nыe y`denty`fy`kacy`y` y` y`denty`chnosty` / S.A.Makeev, S.N.Oksamy`tnaya, E.V.Shvachko. — Ky`ev: Y`n-t socy`ology`y` NAN Ukray`nы, 1996. – 185 s. [Sot͡syal′nыe ydentyfykat͡syy y ydentychnosty / S.A.Makeev, S.N.Oksamytnai͡a, E.V.Shvachko. — Kyev: Yn-t sot͡syolohyy NAN Ukraynы, 1996. – 185 s.]

Ty`tma M.X., Saar Э.A. Molodoe pokoleny`e. – M.: Mыsl`, 1986. – 255 s. [Tytma M.Kh., Saar Э.A. Molodoe pokolenye. – M.: Mыsl′, 1986. – 255 s.]

Urlany`s B.Cz. Y`story`ya odnogo pokoleny`ya. (Socy`al`no-demografy`chesky`j ocherk). – M., 1968. – 268 s. [Urlanys B.T͡s. Ystoryi͡a odnoho pokolenyi͡a. (Sot͡syal′no-demohrafycheskyĭ ocherk). – M., 1968. – 268 s.]

Yadov V. A. Samoregulyacy`ya y` prognozy`rovany`e socy`al`nogo povedeny`ya ly`chnosty`. – L. : Nauka. – 1979. – 264 s. [I͡adov V. A. Samorehuli͡at͡syi͡a y prohnozyrovanye sot͡syal′noho povedenyi͡a lychnosty. – L. : Nauka. – 1979. – 264 s.]

Becker H. Dynamics of Cohort and Generations Research. – Thesis Publishers, Amsterdam. – 1992. – pp. 31–51.

Inglehart R. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. – Princeton University Press, New Jersey. – 1997. – 440 pp.

Mannheim K. The Problem of Generations // Essays on the Sociology of Knowledge. – London: Routledge and Kena. – 1952. – pp. 276-322.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/6.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979