Порівняння і оцінка розвитку сучасних суспільств: перспектива теоретичного синтезу

Yu. Savelyev

Анотація


В статті уточнюються наявні підходи компаративного аналізу і оцінки рівня розвитку різних суспільств із врахуванням їхніх цивілізаційних характеристик. Таке уточнення дозволяє розв'язати фундаментальну суперечність теорій розвитку сучасного суспільства і модернізації, яка зумовлена невизначеністю спільного і відмінного для різних форм модерну. На основі критичного розгляду інституціонально-універсалістського, локально-цивілізаційного і формально-компаративного підходів визначаються ключові виміри розвитку суспільств в глобальній світовій системі: стан і продуктивність економіки та матеріальна безпека, ефективність інститутів, ціннісні орієнтації і мотивація діяльності, людський капітал і когнітивна мобілізація, якість життя за об'єктивними і суб'єктивними критеріями, стан здоров'я і очікувана тривалість життя, соціальне включення, згуртованість і набуття повноважень. Для вдосконалення інструментів адекватного порівняння суспільств з різними цивілізаційними витоками і програмами модернізації використано підхід "збільшення спроможності" (the Capability Approach) і пов'язану з ним модель соціальної якості.


Ключові слова


суспільний розвиток; модернізація; сучасне суспільство; соціальна якість; порівняльний аналіз; збільшення спроможності

Повний текст:

PDF

Посилання


Коммерса́нтъ / Минобороны подключается к борьбе с "цветными ре- волюциями". – 24.06.2015 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ре- сурсу: http://www.kommersant.ru/doc/2753508 [in Russian: Kommersбnt / Minoborony podklyuchaetsya k bor'be s "tsvetnymi revolyutsiyami"]

Магун В.С. Жизненные ценности населения: сравнение Украины с дру- гими европейскими странами / Магун В.С., Руднев М.Г. // Вестник общест- венного мнения. – 2007. № 3. – С.21-34. [in Russian: Magun V.S. Zhiznennye tsennosti naseleniya: sravnenie Ukrainy s drugimi evropeiskimi stranami / Magun V.S., Rudnev M.G. // Vestnik obshchestvennogo mneniya]

Магун В.С. Ценностный консенсус и факторы ценностной диффе- ренциации населения России и других европейских стран / Магун В.С., Руднев М.Г. // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дис- куссии. – 2011. – Т. 110. – № 4. – С. 81-96. [in Russian: Magun V.S. Tsennostnyi konsensus i faktory tsennostnoi differentsiatsii naseleniya Rossii i drugikh evropeiskikh stran / Magun V.S., Rudnev M.G. // Vestnik obshchestvennogo mneniya: Dannye. Analiz. Diskussii]

Павленко Ю. Україна у світовому цивілізаційному процесі // Вісник Національної академії наук України. – 2002. – №3. – С. 18-26. [in Ukrainian: Pavlenko Yu. Ukraїna u svіtovomu tsivіlіzatsіinomu protsesі // Vіsnik Natsіonal'noї akademії nauk Ukraїni]

Распутывание связей между культурой и институтами на примере эмансипации человечества / [Вельцель К., Инглхарт Р., Александер Э., Понарин Э.] // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2012. – № 15(4). – С. 12-43. [in Russian: Rasputyvanie svyazei mezhdu kul'turoi i institutami na primere emansipatsii chelovechestva / [Wezel C., Inglehart R., Aleksander E., Ponarin E.] // Zhurnal sotsiologii i sotsial'noi antropologii]

Савельев Ю.Б. Социология в поисках сущности современности: систематизация теорий общества модерна и модернизации / Ю.Б. Савельев // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2012. – №3. – С.45-67. [in Russian: Savelyev Yu. Sotsiologiya v poiskakh sushchnosti sovremennosti: sistematizatsiya teorii obshchestva moderna i modernizatsii / Yu.B. Savelyev // Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing]

Савельєв Ю.Б. Соціальне включення як вимір розвитку суспільства: постановка проблеми / Ю.Б. Савельєв // Наукові записки НаУКМА. – 2012. – Том 135: Соціологічні науки. Київ, Національний університет "Києво- Могилянська Академія", 2012. – С.25-33. [in Ukrainian: Savelyev Yu. Sotsіal'ne vklyuchennya yak vimіr rozvitku suspіl'stva: postanovka problemi / Yu.B. Savelyev // Naukovі zapiski NaUKMA. – 2012. – Tom 135: Sotsіologіchnі nauki. Kiїv, Natsіonal'nii unіversitet "Kiєvo-Mogilyans'ka Akademіya"]

Савельєв Ю.Б. Суперечності сучасних теоретичних інтерпретацій суспільного розвитку, соціальної еволюції, модернізації і соціальних змін / Ю.Б. Савельєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – №3. – 59-74. [in Ukrainian: Savelyev Yu. Superechnostі suchasnikh teoretichnikh іnterpretatsіi suspіl'nogo rozvitku, sotsіal'noї evolyutsії, modernіzatsії і sotsіal'nikh zmіn / Yu.B. Savelyev // Sotsіologіya: teorіya, metodi, marketing]

Тихонова Н.Е. Особенности нормативно-ценностной системы рос- сийского общества через призму теории модернизации / Н.Е.Тихонова // TERRA ECONOMICUS. – 2011. – Т. 9. – № 2. – С. 60-85. [in Russian: Tikhonova N.E. Osobennosti normativno-tsennostnoi sistemy rossiiskogo obshchestva cherez prizmu teorii modernizatsii / N.E.Tikhonova // TERRA ECONOMICUS]

Тихонова Е.Н. Социокультурная модернизация в России (Опыт эмпирического анализа) Статья 1 / Н.Е.Тихонова // Общественные науки и современность. – 2008. – № 2. – C. 5-23. [in Russian: Tikhonova E.N. Sotsiokul'turnaya modernizatsiya v Rossii (Opyt empiricheskogo analiza) Stat'ya 1 / N.E.Tikhonova // Obshchestvennye nauki i sovremennost']

Хэ Чуаньци. Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–2010) / Пер. с англ. Под общей редакцией Н.И. Лапина / Пре- дисл. Н.И. Лапин, Г.А. Тосунян. М.: Издательство "Весь Мир", 2011. – 256 с. [in Russian: Khe Chuan'tsi. Obzornyi doklad o modernizatsii v mire i Kitae (2001–2010) / Per. s angl. Pod obshchei redaktsiei N.I. Lapina / Predisl. N.I. Lapin, G.A. Tosunyan. M.: Izdatel'stvo "Ves' Mir"]

Abbott P., Wallace C. Explaining economic and social transformations in Post-Soviet Russia, Ukraine and Belarus / Abbott P., Wallace C // European Societies. – 2010. – Vol. 12. – Р. 653-674.

Abbott P., Wallace C. Rising economic prosperity and social quality the case of New Member States of the European Union / Abbott P., Wallace C // Social indicators research. – 2014. – Vol. 115(1). – Р. 419-439.

Abdallah S. The Happy Planet Index 2.0: Why good lives don't have to cost the Earth / [Saamah Abdallah, Sam Thompson, Juliet Michaelson, Nic Marks and Nicola Steuer]. – London: New Economics Foundation, 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.happyplanetindex.org/learn/download-report.html

Acemoglu D. A Simple Model of Inefficient Institutions / Daron Acemoglu // The Scandinavian Journal of Economics. – 2006. – Volume 108. – Issue 4. – P. 515–546. ISSN 2413–7979 СОЦІОЛОГІЯ. 1(7)/2016 ~ 21 ~

Acemoglu D. Introduction to modern economic growth / Daron Acemoglu. – Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2009. – 990 р.

Acemoglu D. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty / Daron Acemoglu, James A. Robinson. – 1st ed. – New York: Crown Publishers, 2012. – 544 p.

Anand S. Human Development Index: Methodology and Measurement / S.Anand, А.Sen. – New York: Human Development Report Office, 1994. – 21 р.

Beck W. Social Quality: A Vision for Europe / Beck W., van der Maesen L. J., Thomese F., Walker A. – The Hague: Kluwer Law International, 2001. – 393 p.

Becker G. S. Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education / Gary S. Becker. – 3rd ed. – Chicago: University of Chicago Press, 1993. – 390 р.

Beyond GDP: Measuring progress, true wealth, and the well-being of nations. European Commission, 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/indicators_en.html

Bцhnke P. First European Quality of Life Survey: Life satisfaction, happiness and sense of belonging / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. – 102 р.

Booysen F. An overview and evaluation of composite indices of development / F. Booysen // Social indicators research. – 2002. – Vol. 59(2). – P. 115-151.

Comim F. The Capability Approach: Concepts, Measures and Applications / Edited by Flavio Comim, Mozaffar Qizilbash and Sabina Alkire. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. – 615 р.

Cracolici М. The Measurement of Economic, Social and Environmental Performance of Countries: A Novel Approach / Maria Francesca Cracolici, Miranda Cuffaro, Peter Nijkamp // Social Indicators Research, 2010, Vol. 95, pp. 339–356.

Deutsch K. W. Social Mobilization and Political Development / K.Deutsch // The American Political Science Review. – 1961. – Vol. 55. – No. 3. – P. 493-514.

Eisenstadt S. N. Multiple Modernities / Shmuel N. Eisenstadt // Daedalus. – 2000. – Vol. 129. – No. 1. – Multiple Modernities (Winter, 2000). – Р. 1 – 29.

Eisenstadt S. N. Modernity and Modernization [Електронний ресурс] / S. N. Eisenstadt // Sociopedia. Internаtional Sociological Association. – 2010. – Р. 1 – 15. – Режим доступу до ресурсу: http://www.sociopedia.isa/ 29. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth: Communication from the Commission. Brussels, 3.3.2010. COM (2010). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

Ferrans C. E. Quality of life index: development and psychometric properties / Ferrans C. E., Powers M. J. // Advances in nursing science. – 1985. – Vol. 8 (1). – P. 15-24.

Fleurbaey M. Beyond GDP: The quest for a measure of social welfare / Marc Fleurbaey // Journal of Economic Literature. – 2009. – Vol. 47. – № 43. – Р. 1029-1075.

Fligstein N. Social Skill and the Theory of Fields // Sociological Theory. – 2001. – Vol. 19. – No. 2 (July 2001). – Р. 105–125.

Forbes / Интервью Forbes на Петербургском международном эконо- мическом форуме: Приоритеты модернизации и инноваций никуда не де- лись. – 20 июня 2015 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.forbes.ru/sobytiya-video/291935-viktor-vekselberg-prioritety- modernizatsii-i-innovatsii-nikuda-ne-delispeterburgskii-ekonomicheskii

Hagerty M. R. Constructing summary indices of quality of life a model for the effect of heterogeneous importance weights / Hagerty M. R., Land, K. C. // Sociological Methods & Research. – 2007. – Vol. 35(4). – Р 455-496.

Hall Р., Lamont М. Successful Societies: How Institutions and Culture Affect Health / Edited by Peter A. Hall, Michele Lamont. – Cambridge, Cambridge University Press, 2009. – 347р.

Helliwell J. World Happiness Report 2015 / Helliwell, John F., Richard Layard, and Jeffrey Sachs, eds. – New York: Sustainable Development Solutions Network, 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://worldhappiness.report/download/

Hsieh M. F. Similar opportunities, different responses: Explaining the divergent patterns of development between Taiwan and South Korea / М. Hsieh // International Sociology. – 2011. – Vol. 26(3). – Р. 364-391.

Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience [Електронний ресурс]: United Nations Development Program. – New York: UNDP, 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf

Huppert F. Measuring Well-being Across Europe: Description of the ESS Well-being Module and Preliminary Findings / [Felicia A. Huppert, Nic Marks, Andrew Clark, Johannes Siegrist, Alois Stutzer, Joar Vittersш, Morten Wahrendorf] // Social Indicators Research. – 2009. – Vol. 91. – P. 301–315.

Gallup World Poll Methodology 2015 / [Електронний ресурс]. – Ре- жим доступу до ресурсу: http://www.gallup.com/poll/105226/world-poll- methodology.aspx

GDP and beyond: Measuring progress in a changing world [Електро- нний ресурс] / COM(2009) 433. – Brussels: European Commission, 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0433:FIN:EN:PDF

Gilleard С. The achieving society revisited: A further analysis of the relation between national economic growth and need achievement / Christopher J. Gilleard // Journal of Economic Psychology. – 1989. – Volume 10. – Issue 1. – P. 21–34.

Inglehart R. Measuring Culture and Cultural Change / R.Inglehart // Culture Matters in Russia and Everywhere: Backdrop for the Russia-Ukraine Conflict / edited by Lawrence Harrison, Evgeny Yasin. – Lanham, MD: Lexington Books, 2015. – Р. 345-364.

Inglehart R. Understanding the Russian Malaise: The Collapse and Recovery of Subjective Well-Being in Post-Communist Russia (December 30, 2013) / [Inglehart Ronald, Foa Roberto, Ponarin Eduard, Welzel Christian]. Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP 32/SOC/2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://ssrn.com/abstract=2373138

Inglehart R. Modernization, cultural change and the persistence of traditional values / / R.Inglehart, W. Baker // American Sociological Review. – 2000. – Vol. 65. – No. 1. – Р. 19-51.

Inglehart R. Changing Mass Priorities. The Link between Modernization and Democracy / R.Inglehart, C.Welzel // Perspectives on Politics. – 2010. – Vol. 8. – No. 2. – Р. 551–567.

Inglehart R. How Development Leads to Democracy: What We Know about Modernization Today / R.Inglehart, C.Welzel // Foreign Affairs. – 2009. – Vol. 8. – No. 2. – March/April.– Р. 33–41.

Inglehart R., Welzel C. Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence / Ronald Inglehart and Christian Welzel. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 333p.

Inkeles А. Making Men Modern: On the Causes and Consequences of Individual Change in Six Developing Countries / A. Inkeles // American Journal of Sociology. – Vol. 75. – No. 2 (Sep., 1969). – P. 208-225.

Inkeles A. Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries / Inkeles A., Smith D.H. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974. – 437p.

Kapustin B. Modernity's failure/post-modernity's predicament: the case of Russia / В. Kapustin // Critical Horizons. – 2003. – Vol. 4(1). – Р. 99-145.

Kaufmann D. The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues / Kaufmann, D., Kraay, A., Mastruzzi, M. // Hague Journal on the Rule of Law. – 2011. – Vol. 3(02). – P. 220-246.

Kuklys W. Amartya Sen's capability approach: theoretical insights and empirical applications / Kuklys Wiebke. – Berlin: Springer, 2005. – 116 р.

Lipset S. M. Social mobility in industrial society // Seymour Martin Lipset, Reinhard Bendix. – Berkeley: Institute of Industrial Relations Berkeley, University of California Press, 1959. – 309р.

Lockwood D. Social Integration and System Integration / David Lockwood // Explorations in Social Change / George K. Zollschan and Walter Hirsch editors. – London: Routledge & Kegan Paul, 1964. – P. 244–256.

Magun V. Within and Between-Country Value Diversity in Europe: Latent Class Analysis / Magun Vladimir, Rudnev Maksim, Schmidt Peter. – 2012. – Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP, 6 [Електронний ресурс] Series: Sociology, Moscow.: NRU HSE, 02/2012. SSRN-id2011004. – Режим доступу до ресурсу: http://ssrn.com/abstract=2011004

Martinelli A. Global Modernization: Rethinking the project of modernity / A. Martinelli. – London: SAGE Publications, 2005. – 159р.

McClelland D. C. The Achieving society / David McClelland. – Princeton, N.J.: Van Nostrand, 1961. – 512 р.

Mouzelis N. Modernity: A Non-European Conceptualization // British Journal of Sociology. – Vol. 50. – Issue 1. – March 1999. – Р. 141 – 159. 60. Mulkay M. Measuring the quality of life: a sociological invention concerning the application of economics to health care / Mulkay, M., Ashmore, M., & Pinch, T. // Sociology. – 1987. – Vol.21(4). – P. 541-564.

North D. Violence and social orders: a conceptual framework for interpreting recorded human history / North, Douglass C., John Joseph Wallis, Barry R. Weingast. – Cambridge University Press, 2009. – 309 p.

Nussbaum M., The Quality of Life / М.Nussbaum, А.Sen / Edited by Martha C. Nussbaum and Amartya Sen. – Oxford: Clarendon Press, 1993. – 453 р.

OECD Better Life Index Edition 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BL

Porter M. E. Social progress index 2015 / Michael E. Porter, Scott Stern, Michael Green. – Washington, DC: Social Progress Imperative, 2015. – 158 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу http://www.socialprogressimperative.org/system/resources/INDEX_FINAL.pdf

Reevaluating the modernization hypothesis / [Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson, Pierre Yared] // Journal of Monetary Economics. – 2009. – Vol. 56. – No.8. – P. 1043 – 1058.

Robeyns I. Selecting capabilities for quality of life measurement / Ingrid Robeyns // Social indicators research. – 2005. – Vol. 74(1). – P. 191-215.

Savelyev Y. Multidimensional Modernity: Essential Features of Modern Society in Sociological Discourse / Yuriy Savelyev // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. – 2013. – Vol. 6. – No. 11. – P. 1673-1691.

Schmidt V.H. How unique is East Asian modernity? / Volker H. Schmidt // Asian Journal of Social Science. – 2011. – Vol. 39. – № 3. – Р. 304–331.

Schmidt V.H. Modernity and diversity: Reflections on the controversy between modernization theory and multiple modernists / Volker H. Schmidt // Social Science Information. – 2010. – Vol. 49. – № 4. – Р. 511 – 538.

Schultz T. W. The economic importance of human capital in modernization / Theodore Schultz // Education Economics. – 1993. – Vol. 1. – No. 1. – Р. 13-19.

Schwartz S. National culture as value orientations: consequences of value differences and cultural distance / Shalom H. Schwartz // Handbook of the Economics of Art and Culture: Volume 2 / Edited by Victor A. Ginsburgh and David Throsby. – Burlington: Elsevier B.V., 2014. – Р. 547-586. ~ 22 ~ ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 172 8-3817

Sen A. Commodities and capabilities / Amartya Sen. – Amsterdam: North-Holland, 1985. – 130 p.

Sen A. Development as freedom / Amartya Sen. – Oxford: Oxford University Press, 1999. – 367 p.

Srinivasan T. N. Human development: A new paradigm or reinvention of the wheel? / Srinivasan, Thirukodikaval Nilakanta // The American Eco- nomic Review. – 1994. – Vol. 84. – No. 2. – Р. 238-243.

Stiglitz J. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress [Електронний ресурс] / Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://www.stiglitzsenfitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf

Sugden R. Welfare, resources, and capabilities: a review of inequality reexamined by Amartya Sen / Robert Sugden / Journal of Economic Litera- ture. – 1993. – Vol. 31. – No.4. – Р. 1947-1962.

The Economist: The lottery of life // The Economist. – Nov 21st. – 2012 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economist.com/node/21566430/print

The Global Competitiveness Index 2011–2012: Setting the Foundations for Strong Productivity / [Xavier Sala-i-Martin, Beсat Bilbao- Osorio, Jennifer Blanke et al.] // The Global Competitiveness Report 2011- 2012 / [Schwab K., Sala-i-Martin X. editors]. – Geneva: World Economic Forum, 2011. – P. 3 – 49. – [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf

The Global Innovation Index 2014: The Human Factor in Innovation / Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent editors. – Cornell University, INSEAD, WIPO, 2014. – 400 р.

The Worldwide Governance Indicators (WGI) / [Електронний ре- сурс]. – World Bank, 2013. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://www.govindicators.org

Thompson S. The happy planet index / [Sam Thompson, Saamah Abdallah, Nic Marks, Andrew Simms and Victoria Johnson]. – London: New Economics Foundation, 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.happyplanetindex.org/learn/download-report.html

Tiryakian E.А. Introduction: The Civilization of Modernity and the Modernity of Civilization / Е.А.Tiryakian // International Sociology. – 2001. – Vol. 16. – № 3. – P. 277–292.

van der Maesen L. Indicators of Social Quality: Outcomes of the European Scientific Network / van der Maesen, L., Walker A. // European Journal of Social Quality. – 2005. – Volume 5. – Numbers 1-2. – Р. 8-24.

Wagner P. Multiple Trajectories of Modernity: Why Social Theory Needs Historical Sociology / Р.Wagner // Thesis Eleven. – 2010. – Vol. 100. – Р. 53–60

Welzel C. Freedom rising: Human empowerment and the contemporary quest for emancipation / Christian Welzel. – Cambridge: Cambridge University Press, 2013. – 441р.

Welzel С. The theory of human development: A cross-cultural analysis / Welzel C., Inglehart R., Klingemann H-D. // European Journal of Political Research. – 2003. – Vol. 42. – Р. 341-379.

Wittrock B. Modernity: One, None, or Many? European Origins and Modernity as a Global Condition / В. Wittrock // Daedalus – 2000. – Vol. 129. – No. 1: Multiple Modernities. – Р. 31 – 60.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/7.113

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979