Концепція норм Дж. С. Колмена: мікро-макро теоретичні рамки та їх критичне прочитання

V. Shelukhin

Анотація


Стаття пропонує реконструкцію концептуальних положень підходу Д. С. Колмена в дослідженні ґенези соціальних норм та мікро-макро підстави цієї ґенези. Автор аналізує Колменові твердження у зв'язку з їх критичним прочитанням у теоре- тиків, які спираються на теоретичні засновки відмінні від теорії раціонального вибору (Й. Ельстера, Ч. Тіллі). Особлива увага приділяється закиду критиків у психологічному редукціонізмі Колменової концепції норм. Ґенеза норм на мікросоціа- льному рівні обмовлена структурними, а не психологічними підставами. Автор стверджує, що структурний індивідуалізм Д. Колмена не має методологічним наслідком психологічного редукціонізму.

Ключові слова


мікро-макро перехід; концепція Д. Колмена; психологічний редукціонізм; структурний індивідуалізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Демків О. Розвиток та основні напрямки мереженого аналізу / О.

Демків // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2003. – С.161-166 [Demkiv O. Rozvytok ta osnovni napriamky merezhevoho analizu/ O. Demkiv/ Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suspilstva. – Kharkiv: Vudavnychyi centr Kharkivskoho natsionalnoho universutetu im. Vasylia Karazina, 2003. – S. 161-166].

Золотарева Ю. Право и социальный капитал в структурирование

социальной действительности / Ю. Золотарева // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2003. – С. 73-76 [Zolotareva Y. Pravo i sotsialnyi kapital v strukturirovanii sotsialnoi deistvitelnosti/ Y. Zolotareva/ Metodolohia, teoria ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suspilstva. – Kharkiv: Vudavnychyi centr Kharkivskoho natsionalnoho universutetu im. Vasylia Karazina, 2003. – S. 73-76].

Терон І. Методична схема регіонального аналізу розвитку соціального капіталу /І. Терон // Стратегія розвитку України: економіка, соціологія, право. – 2011. – №2 – С. 200-207 [Teron I. Metodychna schema rehionalnoho analizu sotsialnoho kapitalu/ I. Teron/ Stratehiia rozvutku Ukrainy: ekonomika, sotsiolohia, pravo. – 2011. – 2. – S. 200-207].

Coleman J. S. Foundations of Social Theory / J. S. Coleman. –

Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, Belknap Press, 1994. – 994 p. + XVIII.

Demeulenaere P. Introduction / P. Demeulenaere // Analytical Sociology and Social Mechanisms, edit. by P. Demeulenaere. – Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2011. – P. 1-30.

Hedstrom P., Stern C. Rational Choice and Sociology [Електронний

ресурс] / P. Hedstrom, C. Stern // The New Palgrave Dictionary of

Economics, edited by L. Blume and S. Durlauf. – Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2008. – P. 1-17. – Режим доступу: http://www.nuffield.ox.ac.uk/users/hedstrom/rct.pdf

Little D. Causal pathways through Coleman's boat [Електронний ресурс] / D. Little // Little D. Varieties of Social Explanation. – 2012. – Режим доступу: http://understandingsociety.blogspot.com/2012/02/causalpathways-

through-colemans-boat.html

Tilly C. James S. Coleman as a Guide to Social Research/ C. Tilly //

The American Sociologist. – 1997. – №28. –P. 82-87.

Tilly C. Do Community Acts?/ C. Tilly // Sociological Inquiry. –1973. – №43. –P. 209-240.

Elster J. Coleman on Social Norms / J. Elster // Revue francaise de

sociologie. –2003. –Vol. 44, №2. –P. 297-304.

Elster J. Indeterminacy of emotional mechanisms / J. Elster //

Analytical Sociology and Social Mechanisms, edit. by P. Demeulenaere. – Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2011. –P. 50-63.

Origgi G. The Possibility of Disinterested Action [Електронний ре-

сурс] / G. Origgi // The Berlin Review of Books. –2010. –Режим доступу: http://berlinbooks.org/brb/2010/01/origgi-desinteressement/

Lebron C. J. Jon Elster "The Cement of Society" [Електронний ресурс] / C. J. Lebron // Open Course Ware. Massachusetts Institute of Technology. – 1995. –P. 1-4. –Режим доступу: http://ocw.mit.edu/courses/political-science/17-960-foundations-of-political-science-fall-2004/assignments/elster_paper.pdf

Di Iorio F. Is Methodological Individualism a Reductionist Approach? [Електронний ресурс] / F. Di Iorio // Department of Economics New York University. –2013. –P. 1-31. –Режим доступу:

http://econ.as.nyu.edu/docs/IO/28044/DiIorio.pdf

Scott J. Rational Choice Theory / J. Scott // Understanding

Contemporary Society: Theories of the Present, edited by G. Browning, A. Halcli, F. Webster. –London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications Ltd., 2000. –P. 126-138.

Udehn L. Methodological Individualism: Background, History and

Meaning / L. Udehn. –London, New York: Routledge, 2002. –450 p..+ XIII.

Вебер М. Поняття соціальної дії / М. Вебер [пер. з нім. М. Кушніра] // Вебер М. Господарство і суспільство. – К.: Всесвіт, 2012. – С. 37-64 [Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft, 1922].
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/7.114

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979