Концепт потокових взаємодій в соціологічному дослідженні повсякденності

A. Nedzelskyi

Анотація


Стаття присвячена аналізу можливостей застосування концепту потокових взаємодій у соціальних мережах щодо соціологічного дослідження повсякденного життя. Автор спирається на теорію практик, культуральну соціологію Дж. Александера, актор-мережеву теорію Б. Латура, що мають евристичну цінність для соціологічного пояснення буденних соціальних зв'язків та взаємодій, зокрема зазначає, що в сучасному суспільстві поширюються практики формування тимчасових структур повсякденності. Перегляд концептуальних основ формування соціального порядку на користь мережевих і потокових структур сприяє перегляду дослідницької позиції соціологів щодо тієї повсякденності, під якою традиційно розуміється звична рутина.


Ключові слова


повсякденність; потокова взаємодія; соціальна мережа; соціальні практик; рутинизація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бауман З. Текучая современность – Санкт-Петербург: Питер, 2008. – 240 с. [Bauman Z. Tekuchaya sovremennost – Sankt-Peterburg: Piter, 2008. – 240 s.].

Гидденс Э. Последствия модернити // Новая постиндустриальная

волна на западе. Антология // Под редакцией В.Л. Иноземцева. – М.:Academia, 1999. С.101-122 [Giddens E. Posledstviya moderniti // Novaya postindustrialnaya volna na zapade. Antologiya // Pod redaktsiey V.L. Inozemtseva. – M.: Academia, 1999. S.101-122].

Волков В. Теория Практик / В. Волков, О. Хархордин. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. – 298 с. [Volkov V. Teoriya Praktik / V. Volkov, O. Harhordin. – SPb.: Izdatelstvo Evropeyskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2008. – 298 s.].

Александер Дж. Смыслы социальной жизни: Культурсоциология /Дж. Александер. – М.: Праксис, 2013. – 640 с. [Aleksander Dzh. Smyislyi sotsialnoy zhizni: Kultursotsiologiya / Dzh. Aleksander. – M.: Praksis, 2013. – 640 s.].

Хатчинсон Ф. Два мира действия: социальная наука, социальная

теория и системы социологической рефракции // Социологическое

обозрение. – 2012. – Т. 11. – № 2. – С. 75–99 [Hatchinson F. Dva mira deystviya: sotsialnaya nauka, sotsialnaya teoriya i sistemyi sotsiologicheskoy refraktsii // Sotsiologicheskoe obozrenie. – 2012. – T. 11. – # 2. – S. 75–99].

Гидденс Э. Последствия современности / Э. Гидденс. – М.: Прак-

сис, 2011. – 352 с. [Giddens E. Posledstviya sovremennosti / E. Giddens. – M.: Praksis, 2011. – 352 s.].

Попова І. Буденна свідомість у перехідному суспільстві: симптоми кризи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – №1. – С. 5-21 [Popova I. Budenna svIdomIst u perehIdnomu suspIlstvI: simptomi krizi // SotsIologIya: teorIya, metodi, marketing. – 1999. – #1. – S. 5-21].

Найштетік Є.В. Соціальна мережа як система множинних рефлексій. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://skabber.nir.com.ua [NayshtetIk E.V. SotsIalna merezha yak sistema mnozhinnih refleksIy. – Elektronniy resurs. Rezhim dostupu: http://skabber.nir.com.ua].

Иванов Д. К теории потоковых структур / Д.В. Иванов // Социологические исследования. – 2012. – № 4. – С. 8-16 [Ivanov D. K teorii potokovyih struktur / D.V. Ivanov // Sotsiologicheskie issledovaniya. – 2012. – # 4. – S. 8-16].

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и

культура. Под научн. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ-ВШЭ., 2000 [Kastels M. Informatsionnaya epoha: ekonomika, obschestvo i

kultura. Pod nauchn. red. O.I. Shkaratana. – M.: GU-VShE., 2000].

Латур Бруно. Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию. Пер. с англ. И. Полонской; под ред. С. Гавриленко. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 382 с. [Latur Bruno. Peresborka sotsialnogo. Vvedenie v aktorno-setevuyu teoriyu. Per. s angl. I. Polonskoy; pod red. S. Gavrilenko. – M.: Izd. dom Vyisshey shkolyi ekonomiki, 2014. – 382 s.].

Knorr Cetina K. The Temporalization of Financial Markets: From

Network to Flow / K. Knorr Cetina, A. Preda // Theory, Culture and Society. – SAGE, 2007. – Vol. 24(7–8). – P. 116–138.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/7.115

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979