Шляхом до гендерної рівності в освіті (досвід проведення гендерного аудиту на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

S. Babenko, L. Males, O. Kharchenko, T. Chervinska

Анотація


У статті представлені результати дослідження, втіленого у вересні-жовтні 2015 р. на факультеті соціології КНУ ім. Т Шевченка і проведеного в рамках проекту "Гендерний мейнстрімінг у ВНЗ України". Цей проект передбачав проведення гендерного аудиту, що спрямований на широке коло учасників (participative audit) у 15 вищих навчальних закладах України на основі методології та процедури гендерного аудиту, розробленого Міжнародною організацією праці (МОП) для оцінки досягнень організацій на шляху до гендерної рівності. В дослідженні була з'ясована актуальність проблеми гендерної рівності в освіті, та соціологічній освіті, зокрема, рівень поширення та прояви гендерних стереотипів у професійній та приватній сферах, особливості гендерно упередженого ставлення в освітньому процесі та на ринку праці. Також надані деякі рекомендації для покращення ситуації з точки зору досягнення гендерної рівності. Проведення гендерного аудиту є важливою стратегією зворотного зв'язку оцінювання процесу та результативності реформування університетів та системи вищої освіти. Зокрема, реформування освітніх організацій, соціальних відносини в середовищі студентства, викладацтва та адміністрації ВНЗ, стану гендерної упередженості в освіті та на ринку праці, на шляху до гендерної рівності.


Ключові слова


гендерна рівність; гендерний аудит; гендерно упереджене ставлення; гендерні стереотипи; гендерна чутливість

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 2003. [Електронний документ]. Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2866-15 [Zakon Ukrainy Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv, 2003. [Elektronnyi dokument]. Rezhym dostupu http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2866-15].

Когут Ірина Чим відрізняються жінки і чоловіки: про гендерну (не)рівність у вищій освіті, 2014 [Електронний документ]. Режим доступу http://www.cedos.org.ua/uk/discrimination/chym-vidrizniaiutsia-zhinky-icholoviky-pro-hendernu-ne-rivnist-u-vyshchii-osviti [Kohut Iryna Chym vidrizniaiutsia zhinky i choloviky: pro hendernu (ne)rivnist u vyshchii osviti, 2014 [Elektronnyi dokument]. Rezhym dostupu http://www.cedos.org.ua/uk/discrimination/chym-vidrizniaiutsia-zhinky-icholoviky-pro-hendernu-ne-rivnist-u-vyshchii-osviti].

Moser C. An Introduction to Gender Audit Methodology: Its design and implementation in DFID Malawi. Overseas Development Institute, 2005. Available at: http://www.ndr.mw:8080/xmlui/handle/123456789/1130 [Moser C. An Introduction to Gender Audit Methodology: Its design and implementation in DFID Malawi. Overseas Development Institute, 2005. Available at: http://www.ndr.mw:8080/xmlui/handle/123456789/1130].

В поисках гендерного воспитания: метод. пособие / О. Андрусик, Н. Водолажская, А. Ефимцева и др.; под ред. О. Андрусик и О. Марущенко. – Харьков: Золотые страницы, 2013. – 144 с. [V poyskakh hendernoho vospytanyia: metod. posobye / O. Andrusyk, N. Vodolazhskaia, A. Efymtseva y dr.; pod red. O. Andrusyk y O. Marushchenko. – Kharkov: Zolotыe stranytsы, 2013. – 144 s.].

Марущенко О. Гендерні шкільні історії / О. Марущенко, О. Плахотнік. – Харків: Монограф, 2012. – 88 с. [Marushchenko O. Henderni shkilni istorii / O. Marushchenko, O. Plakhotnik. – Kharkiv: Monohraf, 2012. – 88 s.].
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/7.121

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979