Специфіка використання комбінованої рефлексивної методики для вивчення групи національних цінностей

L. Yuzva

Анотація


В епоху постмодернізму особливої ваги для певних держав набувають цілі групи цінностей. Для України сьогодення такою групою є національно-культурні цінності. Проблематика цінностей у соціологічному полі є актуальною повсякчас в цілому. Тож, існує значна кількість досліджень з вивчення цінностей за різноманітними методиками. У запропонованому дослідженні здійснюється обґрунтування застосування рефлексивної методики для вивчення групи національних цінностей. А саме, використано методику І.В.Привалової, яка є комбінованою. Перша її складова у вигляді заданого списку цінностей (за Р.Коулзом) належить до методу "вимірювання" цінностей, який базується на процедурі "стандартизованого вимірювання". Інша - орієнтована на виявлення цінностей. Результати отримані на основі рефлексивної частини методики підтвердили належність досліджуваних представників української молоді до тих, хто ілюструють характерні риси постмодернізму: невизначеність, культ незрозумілого, фрагментаризація, гра мови, змішування жанрів, мода як код культури, приналежність до визначеної соціальної групи, політична незаангажованість, самовираження, апеляція до релігійної свідомості, екзистенціальні мотиви, різні способи самозахисту, ігрова розкутість, неупередженість, відкритість. Також, методика дозволяє побачити, що на даному історичному етапі розвитку України американські та українські національно-культурні цінності знаходяться не у контрастивних, а у взаємоспівставимих відношеннях, що свідчить про глобалізацію культур і процес переоцінки стереотипів, установок, норм і еталонів. В цілому, комбінована рефлексивна методика дозволяє не лише виміряти цінності групи й провести на основі отриманих даних різних видів додатковий аналіз, але й виявити релевантні цінності, як рівня загальнолюдських, так і суто належних до групи національних, а також порівняти групи цінностей представників різних поколінь.

Ключові слова


Цінності; виявлення цінностей; вимірювання цінностей; національно-культурні цінності; рефлексивні методики

Повний текст:

PDF

Посилання


Гегер А.Э. Выявление индивидуальных и групповых ценностей в группе молодёжи. Релевантные методические решения/ Гегер А.Э.// Социологические исследования.- 2010.- №1.– С. 132-141.

Грязнова О.С. Измерение базовых жизненных ценностей: сравнение методик и результатов Ценностного исследования Шварца и Европейского социального исследования// Грязнова О.С., Руднев М.Г./ Социологические методы в современной исследовательской практике: Сборник статей, посвященный памяти первого декана факультета социологии НИУ ВШЭ А.О. Крыштановского/ под ред. О.А. Оберемко.- 2011.- М.: Издательский дом НИУ ВШЭ.- С. 246-250.

Дранков А.В. О возможности памяти человека фиксировать переходные вероятности/ Дранков А.В.// Количественные методы в гуманитарных науках.– 1981.- М.: Моск. ун-т.– C. 146–152.

Емельяненко Т.В. Методы межкультурных исследований цінностей/ Емельяненко Т.В.// Социология: 4М.- 1997.- №9. -С. 55-64.

Паніотто В. Монолог аналітика (Криза в методах опитування та шляхи її подолання)/ Паніотто В., Харченко Н.// КМІС Rewiew.- 2012.- №3.- С. 3-14.

Параконцептуальные заимствования. Интернационализация аксиологической составляющей и аксиологических концептов// Привалова И.В. Интеркультура и вербальный знак (лингвокогнитивные основы межкультурной коммуникации): Монография.– М.: Гнозис, 2005. – Гл. 4 (§ 4.3).- С.297-313.

Постмодернізм// Воронкова В.Г. Філософія: Навчальний посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2004.– Тема 14.- С. 337 – 376.

Саганенко Г.И. Потенциал рефлексивных методов в выявлении релевантных ценностей/ Саганенко Г.И., Гегер А.Э., Степанова Е.И.// Социология: 4М.- 2011.- №32.-С. 75-103.

Теорії передбачення та прогнозування// Воронкова В.Г. Філософія: Навчальний посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2004.– Тема 16.- С. 411 – 460.

Толстова Ю.Н. Некоторые замечания по поводу изучения ценностных ориентаций/ Толстова Ю.Н.// Социология: 4М. -1997. -№ 9. -С. 55-64.

Ценностные ориентации и потребности современной молодежи // Головатый Н.Ф. Соціологія молодежи: Курс лекций.– К.: МАУП, 1999.– Гл.5.- С. 69 – 88.

Цінності// Філософія. Підручник. За загальною редакцією Горлача М.І., Кременя В.Г., Рибалка В.К. – Харків: Консул, 2000.– Розділ 4, Гл. 4.- С 549 - 569.

Юзва Л. Автобіографічна пам’ять та її вплив на комунікацію типу запитання-відповідь в процесі опитування: досвід досліджень в межах когнітивної теорії/ Юзва Л.// Психологічні проблеми сучасності. Тези ІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Львів, 8-9 квітня, 2005 р., ЛНУ імені Івана Франка.- Львів, 2005.– С. 67-69.

Kohls R. The Values Americans Live By/ Kohls R., Jason K., Posner H.// Explorations in Modern Culture. – 1994: Heinle & Heinle Publishers. – P.2-17.

List-of-values [Електронний ресурс]: – (Джерело доступу): http://www.stevepavlina.com/articles/list-of-values.htm

Young people’s values and qualifications [Електронний ресурс]: – (Джерело доступу): http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/society/main-content-08/young-peoples-values-and-qualifications.html
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/8.8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979