Соціальна солідарність в чотирьох основних соціологічних традиціях

D. Doktorova

Анотація


Проаналізовано проблему визначення соціальної солідарності в структурно-функціональній, конфліктологічній, утилі- тарній та інтеракціоністській соціологічних традиціях. Розглянуто особливості та методологічні підходи до розуміння категорії соціальної солідарності в представників чотирьох соціологічних традицій, досліджено ключові концепції соціоло- гів щодо розуміння явища солідарності, починаючи з XIX ст. З'ясовано, що структурні функціоналісти першими ввели до наукового обігу категорію соціальної солідарності, надавши їй широкого змісту, включаючи аналіз інституційної структу- ри суспільства. Прихильники конфліктологічної традиції характеризують соціальну солідарність як таку, що містить конфліктність, яка виявляється в об'єднанні незаможних задля революційного перетворення суспільства. Утилітарна традиція визначається ліберальними поглядами, згідно з якими раціональні інтереси працюють на благо кожного члена суспільства. Прибічники інтеракціоністської традиції наголошують на мирній особливості солідарності, яка може вияв- лятися у страйках і мітингах. Проаналізовано основні схожі та відмінні риси категорії "соціальна солідарність" в історич- ному розрізі. Визначено, що в механізмах досягнення солідарності в будь-якому суспільстві варто виділяти насильство й соціокультурні чинники, причому останні мають особливе значення в підтримці соціальної солідарності. Розкрито вузькі місця в усвідомленні поняття соціальної солідарності в межах кожної із соціологічних традицій і актуалізовано питання створення повної та цілісної теорії солідарності.

Ключові слова


соціальна солідарність, суспільство, консенсус, соціальна згуртованість, конфлікт, інтеракція, соціальний капітал, структурно-функціональна, конфліктологічна, утилітарна, інтеракціоністська соціологічні традиції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Э. Дюрк-

гейм. – М. : Канон, 1996. – 432 с.

Зиммель Г. Социальная дифференциация // Избранное

/ Г. Зиммель ; пер. с нем. : в 2 т. – М. : Юрист, 1996. – (Лики культуры).

– Т. 2. Созерцание жизни. – С. 301–465.

Клименко М. І. Соціально-філософське осмислення поняття

"соціальна солідарність" : теоретичні витоки і практики дослідження

/ М. І. Клименко // Вісн. НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка :

зб. наук. праць. – 2007. – № 2(20). – Ч. 2. – С. 69–72. – Бібліогр. : 10 назв.

Кули Ч. Первичные группы / Ч. Кули // Американская социоло-

гическая мысль : тексты / под ред. В. И. Добренькова. – М. : Изд-во

МГУ, 1994. – С. 179–182.

Маркс К. Нищета философии [Електронний ресурс] / К. Маркс.

– 1847. – Режим доступу : http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Misere/

index.html

Мид Дж. Азия / Дж. Мид // Америк. социол. мысль : тексты / под

ред. В. И. Добренькова. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – С. 122–128.

Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс ; пер. с

англ. Л. А. Седова и А. Д. Ковалева ; под ред. М. С. Ковалевой. – М. :

Аспект Пресс, 1998. – 270 с.

Труевцева С. С. Трактовка консенсуса у О. Конта / С. С. Труе-

вцева // Социс. – 1994. – № 11. – С. 139–141.

Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство: основні поняття чистої со-

ціології / Ф. Тьоніс ; пер. з нім. – К. : Дух і Літера, 2005. – 262 с.

~ 44 ~ ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817

Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен / Дж. Хоманс //

Современная зарубежная социальная психология. – М. : Изд-во Моск.

гос. ун-та, 1984. – С. 82–91.

Spencer H. Political Institutions [Електронний ресурс]

/ H. Spencer. – 1882. – Режим доступу: http://oll.libertyfund.org/title/

/54801.

References [transliterated]

Durkheim E.(1996) The division of labor in society. 1st ed. Moskva:

Kanon. [in Russian]

Simmel G.(1996) On Social Differentiation Yzbrannoe. 1st ed.

Moskva: Yuryst. [in Russian]

Klimenko M.(2007) Social and philosophical understanding of the

concept of "social solidarity" theoretical origins and practice of research.

Visnyk NTUU "KPI". Filosofiya. Psykholohiya. Pedahohika : zbirnyk naukovykh

pratsʹ, 2(2), 69-72. [in Ukrainian]

Cooley Ch.(1994) Primary Groups 1st ed. Moskva: Amerikanskaya

sotsiologicheskaya mysl' : teksty / pod red. V. I. Dobren'kova. [in Russian]

Marx K.(1847) The Poverty of Philosophy Esperanto.mv.ru, Available

from: http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Misere/index.html (accessed

April 2017). [in Russian]

Mead G.(1994) Asia.1st ed. Moskva: Amerikanskaya sotsiologicheskaya

mysl' : teksty / pod V. I.Dobren'kova. [in Russian]

Parsons T.(1998) The system of modern societies / Per. s angl.

L.A.Sedova i A.D.Kovaleva. Pod red. M.S.Kovalevoy. 1st ed. Moskva:

Aspekt Press. [in Russian]

Truyevtseva S. (1994) The interpretation of consensus by O. Kont.

Sotsis, 11, 139-141. [in Russian]

Tönnies F.(2005) Community and Society:basic concepts of pure

sociology: per. s nim.. 1st ed. Kyyiv: Dukh i Litera. [in Ukrainian]

Homans G.(1984) Social Behavior as Exchange. Sovremennaya

zarubezhnaya sotsyalʹnaya psykholohyya, 82–91. [in Russian]

Spencer H. (1876) Political Institutions, being Part V of the Principles

of Sociology – Online Library of Liberty. Oll.libertyfund.org, Available

from: http://oll.libertyfund.org/title/1336/54801 (accessed 15 May 2017).
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/8.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979