Позиція матері на ринку праці як умова структурування практик материнства

О. Strelnyk

Анотація


Представлено результати авторського дослідження впливу позиції матері на ринку праці на стратегії та практики материнства. На прикладі матерів, які поєднують працю за наймом і турботу про дітей у сучасному українському суспільстві, було виявлено основні умови структурування цих практик, а саме: життєві стратегії матерів, пов'язані зі співвідношенням сімейних і професійних обов'язків, позиції, пов'язані з їхньою зайнятістю в державному чи приватному секторах економіки, а також доступність ресурсів робочого місця, що дозволяють поєднувати оплачувану та репродуктивну працю.


Ключові слова


практики та стратегії материнства, зайнятість, ринок праці, репродуктивна праця.

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел:

Аксьонова С. Ю. Гендерні відмінності витрат часу на домашню роботу / С. Ю. Аксьонова // Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 2(20). – С. 125–136.

Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України / Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, С. Ю. Аксьонова и др.; за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціал. досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2012. – 212 с.

Матері на ринку праці / І. Вергуленко, К. Гумен, О. Тимець, О. Ткаліч // Спільне. Журн. соціал. критики. – 2013. – № 6. – С. 70–77. ~ 28 ~ ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817

Гидденс Э. Устроение общества : очерк теории структурации / Э. Гидденс. – М. : Академ. проект, 2005. – 528 с.

Давитян М. Г. Родительские стратегии современной студенческой молодежи : дис. … канд. социол. наук : 22.00.04 "Социальная структура, социальные институт и процессы" / Давитян М. Г. – Белгород, 2016. – 223 с.

Економічна активність населення України у 2011 році. – К. : Держ. служба статистики, 2012. – 203 с.

Економічна активність населення України у 2013 році. – К. : Держ. служба статистики, 2014. – 197 с.

Купець О. Комплексний гендерний підхід на ринку праці України та роль державної служби зайнятості / О. Купець. – К.: МБП, 2010. – 78 с.

Pfau-Effinger B. Gender cultures, gender arrangements and social change in the European context / Birgit Pfau-Effinger // Gender, Economy and Culture in the European Union, ed. by Simon Duncan and Birgit PfauEffinger. – London; New York: Routledge, 2000. – P. 262–276.

References:

Aksyonova SYu (2013) Henderni vidminnosti vytrat chasu na domashnyu robotu [Gender differences in time spent on domestic chores]. Demohrafiya ta sotsialna ekonomika 2(20): 125-136. [in Ukrainian]

Analіtichne doslіdzhennya uchastі zhіnok u skladі robochoї syly Ukraїni (2012 ) [Lіbanova E.M., Makarova O.V., Aks'onova S.Yu. i dr.]; za red. E. M. Lіbanovoї [The analytical study of women's participation in the labor force of Ukraine]. Kyiv: Іnstitut demografії ta sotsіalnikh doslіdzhen іmenі M.V. Ptukhi Natsіonalnoї akademії nauk Ukraїni, Ukraїnskii tsentr sotsіalnikh reform, sotsіologіchna agentsіya Tsentr "Sotsіalnii monіtoring", Fond OON v galuzі narodonaselennya. [in Ukrainian]

Verhulenko I, Humen K, Tymets O and Tkalich O (2013) Materi na rynku pratsi [Mothers on a labor market]. Spilne. Zhurnal sotsialnoyi krytyky 6: 70-77. [in Ukrainian].

Giddens A (2005) The Constitution of Society, Moscow, Akademicheskij proekt. [in Russian]

Davitjan M (2016) Roditel'skie strategii sovremennoj studencheskoj molodezhi : Dissertacija na soiskanie nauchnoj stepeni kandidata sociologicheskih nauk. Spec.: 22.00.04 "Social'naja struktura, social'nye institut i processy" [Parent strategies of contemporary student youth: Thesis for the degree of candidate of sociological sciences]. Belgorod. [in Russian]

Ekonomichna aktyvnist naselennya Ukrayiny 2013. [An economic activity of Ukrainian population] (2014) Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky. [in Ukrainian].

Ekonomichna aktyvnist naselennya Ukrayiny 2011. [An economic activity of Ukrainian population] (2012) Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky. [in Ukrainian].

Kupets O (2010) Kompleksnyy hendernyy pidkhid na rynku pratsi Ukrayiny ta rol derzhavnoyi sluzhby zaynyatosti [Gender mainstreaming at the labor market in Ukraine and the role of the public employment service]. Kyiv: Mizhnarodne byuro pratsi, Hrupa tekhnichnoyi pidtrymky z pytan' hidnoyi pratsi ta Byuro MOP dlya krayin Tsentral'noyi ta Skhidnoyi Yevropy. [in Ukrainian].

Pfau-Effinger B (2000) Gender cultures, gender arrangements and social change in the European context. In Simon Duncan and Birgit PfauEffinger (eds.) Gender, Economy and Culture in the European Union. London and New York: Routledge.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/8.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979