"Позитивна" трансформація чи тенденція невизначеності: порівняльний аналіз українського суспільства в європейському контексті

S. Salnikova

Анотація


Які тенденції домінують у розвитку сучасного українського суспільства – "позитивна" трансформація чи тенденцієя невизначеності? Аналіз динаміки факторів (1) технологічного прогресу, (2) якості соціального капіталу дає можливість надати відповідь на поставлене питання. Дані фактори складають основу громадянського суспільства, зрілість котрого – у наявності механізмів саморегуляції, соціальної довіри, ціннісно-нормативної та інституціональної визначеності. Щодо першого фактору: слабка технологічна розвиненість до початку політичних змін, відсутність державних програм, економічна непривабливість для великого бізнесу, обмаль вітчизняних розробок і власного виробництва у сфері високих технологій не дають можливості говорити про поступальні кроки у сферах технологічної та екологічної реструктуризації. Щодо другого фактору, то оцінювання потенціалу українського суспільства як громадянського надає можливість виявити наступне: (1) немає підстав аби стверджувати про розподіл влади шляхом включення громадянського суспільства в структуру управління через слабкість механізмів нормативної регуляції, в тому числі саморегуляції, – низький рівень громадської активності, участі у неінституційних організаціях і об'єднаннях, окрім цього (2) інституціональна невизначеність підсилюється стабільністю найгірших у Європі показників довіри до визначальних державно-політичних інститутів, відсутністю позитивних зрушень морально-правової сфери. Попри незначне зростання загальнонаціональних показників, українське суспільство все ще знаходиться в стані невизначеності; тут не можна виділити однин чи два домінуючих фактори, здатних пришвидшити темпи трансформації, навпаки, їх тісна взаємопов'язаність радше уповільнює зміни. Питання рушійної сили лишається відкритим.


Посилання


Генов Н. От "переходного периода" к "социальной трансформации": концепты и реалии / Н. Генов // Социология. – 2009. – № 4. – С. 83–98.

Головаха Є. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами "Європейського соціального дослідження" 2005-2007-2009 / Є. Головаха, А. Горбачик. – К. : Інститут соціології НАН України, 2010. –118 с.

Головаха Е. Постсоветская деинституционализация и становление новых социальных институтов в украинском обществе / Е. Головаха, Н. Панина // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2001. – № 4. – С. 5–22.

Головаха Е. Основные этапы и тенденции трансформации украинского общества: от перестройки до "оранжевой" революции / Е. Головаха, Н. Панина // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – № 3. – С. 32–51.

Заславская Т. Трансформация социальной структуры российского общества / Т. Заславская // Куда идет Россия?.. Социальная трансформация постсоветского пространства. – М., 1996. – С. 17.

Зегберс К. Трансформації в Росії та Східній Європі: неоінституціональна інтерпретація / К. Зегберс // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 4–5. – С. 21–40.

Куценко О. Фазы и пути системных трансформаций: подобия и различия в бывших странах государственного социализма / О. Куценко // Посткоммунистические трансформации: векторы, измерения, содержание Под. ред. О. Куценко, С. Бабенко. – Харьков : Изд-во при Харьк. ун-те, 2004. – С. 26–27.

Куценко О. Расходящиеся общества: особенности системной трансформации в России и Украине / О. Куценко // Мир России. – Москва, 2006. – Т. XV. – № 3. – С. 43–61.

Куценко О. К исследованию закономерностей постсоциалистических трансформаций в Восточной Европе / О. Куценко // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – Вид.-пол. центр "Київський університет", 2010. – Вип. 1–2. – С. 10–17.

Миронович Д. Религиозный капитал и религиозное участие в странах новой восточной Европы / Д. Миронович, Е. Решетняк, С. Сальникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Соціологія. – 2013. – № 1 (4). – С. 16–27.

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Ф.Фукуяма; Пер. с англ. – М.: ООО "Издательство АСТ": ЗАО НПП "Ермак", 2004. – 730 с.

Hellman J.S. Measuring Governance, Corruption and State Capture. How Firms and Bureaucratics Shape the Business Environment in Transition Economics / J.S. Hellman, J.Geraint, D. Kaufman D., M. Schankerman// World Bank Policy Research. – Paper 2312, 2000, April.

Putnam R. D. Bowling Alone: America's declining social capital /R. D. Putnam // Journal of Democracy 6:1, Jan 1995. – P. 65–78.

Eyal G. Making Capitalism without Capitalists / G. Eyal, I. Szelenyi, E. Townsley. – London, N.Y. :Verso, 1998. – 280 p.

Довіра українців до соціальних інституцій ‘Електронний ресурс’/ Київський міжнародний інститут соціології, 2012. – Доступно на : http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=81.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979