Раціональність у добу пізнього модерну: до розвитку методологічної основи розуміння онтології множинності

V. Shelukhin

Анотація


На прикладі аналізу теоретичних підходів Н. Лумана та Е. Ґіденса визначено концептуальні основи інтерпретації раціональності у сучасній соціології. Головне питання у сучасному розумінні раціональності пов'язане з проблемою множинності. Автор обґрунтовує введення понять "комунікація" та "орієнтування" як таких, що забезпечують пізнання множинності раціональності.


Ключові слова


раціональність; системна теорія; структурація; комунікація; орієнтування

Повний текст:

PDF

Посилання


Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения: философс;кие фрагменты / Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер [пер. с нем. М. Куз;нецова]. – СПб: Медиум, Ювента, 1997. – 310 с.

Бодріяр Ж. В тіні мовчазної більшості, чи Кінець соціального / Не;залежний культурологічний часопис "Ї", 2002. – №25. – с. 78;88.

Вебер М. Про деякі категорії соціології розуміння // Вебер М. Соці;ологія. Загальноісторичні аналізи. Політика [пер. з нім. О. Погорілий]. –К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 1998. – С. 104;156.

Вебер М. Сенс "свободи від оцінок" у соціальних науках // Вебер М.Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика [пер. з нім. О. Погорілий].– К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 1998. – С. 264;309.

Вебер М. Про внутрішнє покликання до науки // Вебер М. Соціоло;гія. Загальноісторичні аналізи. Політика [пер. з нім. О. Погорілий]. – К.:Видавництво Соломії Павличко "Основи", 1998. – С. 310;337.

Вебер М. Аскетичний протестантизм і капіталістичний дух // Вебер М.Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика [пер. з нім. О. Погорілий].– К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 1998. – С. 355;380.

Вебер М. Рациональные и социологические основания музыки //Вебер М. Избранное. Образ общества [пер. с нем.]. – М.: Юрист, 1994.– С. 469;550.

Гайденко П., Давыдов Ю. История и рациональность. СоциологияМакса Вебера и веберовский ренессанс / П. Гайденко, Ю. Давыдов. –М.: Политиздат, 1991. – 367 с.

Ґарфінкел Г. Дослідження з етнометодології / Гарольд Ґарфінкел[пер. з англ. В. Шовкун]. – К.: Курс, 2005. – 340 с.

Ґіденс Е. Соціологія / Ентоні Ґіденс [пер. з англ..]. – К.: Видавниц;тво Соломії Павличко "Основи", 1999. – 726 с.

Девятко И. Социологические теории деятельности и практичес;кой рациональности / И. Девятко. – М.: "Аванти Плюс", 2003. – 336 с.

Дерріда Ж. Позиції / Жак Дерріда [пер. з фр.]. – К.: Дух і літера,1994. – 158 с.

Луман Н. Поняття цілі і системна раціональність: щодо функціїцілей у соціальних системах / Ніклас Луман [пер. з нім. М. Бойченок, В.Кебуладзе]. – К.: Дух і літера, 2011. – с. 336.

Луман Н. Что такое коммуникация? // Социологический журнал. –1995. – № 3. – С. 114;125.

Луман Н. Невероятность коммуникации [пер. с нем.А. Ложеницина] // Проблемы теоретической социологии. Вып 3 / Отв.ред. А. Бороноев. СПб: Издательство СПбГУ, 2000. – С. 43–54.

Труфанов Д. Проблема социальной рациональности и теориясолидарности Э. Дюркгейма. Постнеклассический (универсумный)подход // Вестник ВГУ, 2011. – №3(15). – С. 28;36.17. Труфанов Д. Универсумная социологическая теория рациональности// Теория и практика общественного развития. − 2012. − №4. − С. 87;91.

Gane N. Max Weber and Postmodern Theory: Rationalization versusRe;enchantment / Nicholas Gane. – New York: Palgrave, 2002. – 194 p.

Giddens A. The Constitution of Society. Outline of the Theory ofStructuration / Anthony Giddens. – Cambridge: Polity Press, 1984. – 402 p.

Giddens A. New Rules of Sociological Method: A Positive Critique ofInterpretative Sociologies / Anthony Giddens. – Cambridge: Polity Press,1993. – 196 p.

Ritzer G. The Weberian Theory of Rationalization and theMcDonaldization of Contemporary Society // Illuminating Social Life:Classical and Contemporary Theory Revisited / editor P. Kivisto. – p. 41;59[Електронний ресурс] / George Ritzer. Режим доступу /http://www.corwin.com/upm;data/16567_Chapter_2.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979