СОЦІАЛЬНІ КЛАСИ: СОЦІОЛОГІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ

O. Kutsenko

Анотація


Визначається сучасне застосування поняття соціального класу в соціології у трьох його основних інтерпретаціях: як номінальної категорії для позначення результату аналітичного розрізнення індивідів за певними критеріями; як поняття, що інтерпретує суб'єктивно визначені ідентичності індивідів, та як поняття, що пояснює соціальні відносини панування і привласнення суспільних благ. Серед "реляційного" визначення соціальних класів розрізняються сучасні марксистська, ве-берівська та культурорієнтована (бурдіанська) концепції; аналізуються й визначаються їх пізнавальні принципи в дослі-дженні класово обумовлених нерівностей в суспільствах. На основі емпіричних досліджень українського суспільства окрес-люються важливі прояви класових структур, визначених за різними підходами. Узагальнюються пізнавальні обмеження у застосуванні підходів. На емпіричних прикладах ілюструються прояви різних видів класових структур в сучасних суспіль-ствах. Окреслюються наукові здобутки українських соціологів у розвитку класового аналізу та дослідженні класових стру-ктур і їх впливу на суспільні процеси.


Ключові слова


соціальний клас; класова структура; експлуатація; життєві шанси; ринкова позиція; трудова ситуація; службова ситуація; пролетаріат; прекаріат; культурний капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Burd'e P. Razlychenye: sotsyal'naya krytyka suzhdenyya (frahmentы) // zapadnaya эkonomycheskaya sotsyolohyya: Khrestomatyya sovremennoy klassyky / Sost. y n.red.V.V.Radaev. – M.: Rossyysaya polytycheskaya эntsyklopedyya (ROSSPЭN), 2004. – S.537-565.

Burd'e P. Sotsyal'noe prostranstvo y henezys klassov // Sotsyolo-hyya polytyky. M.: Sotsyo-Lohos, 1993. – S. 5397.

Voslensky M.S. Nomenklatura. Hospodstvuyushchyy klass Sovetskoho Soyuza. M.: Polytyzdat, 1991.

Hyddens Э. Stratyfykatsyya y klassovaya struktura // Sotsyolohyche-skye yssledovanyya, 1992,№ 9.

Holovakha E.P. Neososlovnoe obshchestvo XXI veka // Problemы raz-vytyya sotsyolohycheskoy teoryy... / SAU, YS NANU; M.A. Shul'ha (na-uch.red.) y dr. – K., 2008. – 533 s., s. 42-49

Zaslavskaya T.Y. Transformatsyya sotsyal'noy strukturы Zaslavskaya T.Y. Sotsyetal'naya transformatsyya rossyyskoho obshchestva. Deyatel'nostno-strukturnaya kontseptsyya. – M.: Delo, 2002. – S.288–357, 468–493.

Zaslavskaya T.Y. Transformatsyonnыy protsess: v poyskakh novoy metodolohy. T.2. – M.: Эkonomyka, 2007. – S.12-19.

Erik Olin Rayt Klas maye znachennya Spil'ne. Zhurnal sotsial'noyi krytyky. – №4, 2012. – S. 11-24.

Ivashchenko V. Rabstvo: suchasni formy, stan ta osnovni tendentsiyi

Yurydychnyy zhurnal. – 2005, №11. – http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2018

Yzmenenye sotsyal'no-klassovoy strukturы obshchestva v uslovyyakh eho transformatsyy / E.A.Yakuba, O.D.Kutsenko, L.M.Khyzhnyak, M.A.Beznosov, Y.A.Evdokymova.- Khar'kov: Osnova, 1997.

Yl'yn V. Klassovaya struktura: klassycheskye kontseptsyy y sovre-mennaya Rossyya Otechestvennыe zapysky, 2003, №4. – http://magazines.russ.ru/oz/2003/4/2003_4_52.html

Kapelyushnykov R., 2009. Konets rossyyskoy modely rыnka truda? – http: //www.polit.ru/article/2009/04/23/kapeljushnikov/.

Klassovoe obshchestvo: teoryya y эmpyrycheskye realy / pod red.S.Makeeva / O.Kutsenko, S.Oksamytna, E.Symonchuk ta in.. – Kyev: Yn-t sotsyolohyy NANU, 2003.

Kollinz, R., 2011. Znetsinennya dyplomiv ta maybutnye universytetiv. – http: //commons.com.ua/archives/11129.

Kutsenko O. Vozvrashchenye klassov? Teoretycheskye perspektyvы klassovoho analyza postsovetskoho transformatsyonnoho protsessa // Sotsyolohyya: teoryya, metodolohyya, marketynh. Kyev, 2000, №1. – S. 5-13.

Kutsenko O. Sotsial'ni klasy i politychna mobilizatsiya (porivnyal'nyy analiz yevropeys'kykh krayin kriz' pryzmu tr'okh typiv klasovykh rozkoliv) Sotsiolohiya: teoriya, metody, marketynh / Naukovo-teoretychnyy chasopys. – Lypen'-veresen'. – № 3. – 2012. – S.3-27.

Kutsenko O.D. Obshchestvo neravnыkh: Klassovыy analyz neravenstv v sovremennom obshchestve: opыtы zapadnoy sotsyolohyy. – Khar'kov: Yzd_vo Khar'kovskoho nats. Unyversyteta, 2000

Leyn D. Transformatsyya hosudarstvennoho sotsyalyzma: system-nыe yzmenenyya yly klassovaya revolyutsyya? // Postkommunystycheskye transformatsyy: vektorы, napravlenyya, soderzhanye / Pod red.O.D.Kutsenko, S.S.Babenko. – Khar'kov: Yzd-vo Khar'kovskoho natsyo-nal'noho unyversyteta, 2004.

Makeev S.A. Klassovыy analyz v sovremennoy sotsyolohyy // So-tsyolohyya: teoryya, metodы, marketynh.- 2001, №3.- S.5-22.

Oksamytna S.M. Dynamika sotsial'noyi struktury ta sotsial'noyi mo-bil'nosti 1993-2003 // Ukrayins'ke suspil'stvo 2003. Cotsiolohichnyy moni-torynh. Za red. d. ek. n. V.M. Vorony, d. sots. n. M.O. Shul'hy. – K.: Insty-tut sotsiolohiyi NAN Ukrayiny, 2003. – s.303- 313.

Oksamytnaya S.N. Kontseptsiya klassov Dzh. Holdtorpa: opыt pryme-nenyya v Ukrayne // Klassovoe obshchestvo: teoryya y эmpyrycheskye realy / pod red.S.Makeeva. Kyev: Yn-t sotsyolohyy NANU, 2003. Hl.2. S.82-115.

Oksamytnaya S.N. Sotsyal'no-klassovыe osnovы obrazovatel'no-ho neravenstva v Ukrayne // Sotsyolohyya: teoryya, metodы, marketynh, №3, 2006. S.116-136.

Osnovni pokaznyky rynku pratsi (richni dani) Derzhavna sluzhba sta-

tystyky Ukrayiny. K., 2012. – http://www.ukrstat.gov.ua

Rayt E.O. Klas maye znachennya // Spil'ne. Zhurnal sotsial'noyi krytyky. – K., hruden' 2012. – http://commons.com.ua/klas-maye-znachennya/

Saks P. Klassovoe neravenstvo: fyktsyya эhalytarnoho obshchestva // Sotsyolohyya obrazovanyya. – 2005. – № 5.

Symonchuk E. V. // Ukraynskoe obshchestvo v evropeyskoy perspektyve / Pod red.. E.Y.Holovakhy, S.A.Makeeva. Kyev: YS NANU, 2007. S. 56-75.

Symonchuk E.V. Klassovыe strukturы v sravnytel'noy perspekty-ve // Ukraynskoe obshchestvo v evropeyskoy perspektyve / Pod red.. E.Y.Holovakhy, S.A.Makeeva. Kyev: YS NANU, 2007. S.33-104.

Symonchuk E.V. Rabochyy klass v Ukrayne: khronyka poter' // Sotsy-olohyya: teoryya, metodы, marketynh. 2005, № 4. S.5-25.

Symonchuk O. Klasova diia: tendentsii formuvannia sotsialnykh klasiv v Ukraini Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh. – 2011, №4. S.50-94.

Symonchuk O. Dynamika sotsialno-klasovoi struktury u postradian-skii Ukraini / O. Symonchuk // Ukrainske suspilstvo. Dvadtsiat rokiv nezalezhnosti. Sotsiolohichnyi monitorynh. – T. 1. Analitychni materialy / Za red. V. Vorony, M. Shulhy. – K. : Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy, 2011. – S. 68–83.

Terborn H. Vozvrashchenye klassa Hlobalnыi dyaloh Biulle-ten Mezhdunarodnoi sotsyolohycheskoi assotsyatsyy, sentiabr 2011, 2(1). – S.3-5.

Fester M. Sotsyalnыe mylё, klassы y styly zhyzny v Zapadnoi Hermanyy // Sotsyalnoe neravenstvo. Yzmenenyia v sotsyalnoi struk-ture: evropeiskaia perspektyva / Pod red.V.Voronkova. SPbZh "Alteiia", 2008. S.25-44.

Shkaratan O., Yastrebov H. Rossyiskoe neoэtakratycheskoe obshches-tvo y eho stratyfykatsyia / preprynt WP7/2008/02, Seryia WP7. Teoryia y praktyka obshchestvennoho vыbora. – HU VShЭ, 2008.

Bourdieu P., Passeron J.C. Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage, 1970. Class and Cultural Division in the UK Sociology. – 2008, Vol.42

Kupets O., Vakhitov V., Babenko S. Ukraine Case Study: Jobs and Demographic Change. Background Paper for World Development Report 2013 – [http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/ 8258024-1320950747192/8260293-1320956712276/8261091-1348683883703/WDR2013_bp_Jobs_And_Demographic_Change.pdf].

Policies and regulations to combat precarious employment. International Labour Organization, 2011.

The Global Slavery Index 2013. Walk Free Foundationб 2013.

Savage M., Devine F. etc. A New Model of Social Class? Finding from the BBC's Great British Class Survey Experiment // Sociology. Journal of British Sociological Association. SAGE, 47^ 219, 2013. – Рр.220-250.

Wright E.О. Class Counts. Comparative Studies in Class Analysis. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979