Теоретичні підходи до дослідження суспільних рухів

L. Kaminska

Анотація


В статті запропоновано теоретичну інтерпретацію сутності суспільних рухів. Виокремлено наступні парадиг- ми суспільних рухів: колективної поведінки, мобілізації ресурсів, нових суспільних рухів, в яких розкрито механізми формування та організаційні особливості сучасних рухів. Виокремлено напрямки зміни структури та функцій суспі- льних рухів в сучасному суспільстві.

Ключові слова


колективна поведінка; суспільні рухи; мобілізація ресурсів; колективна ідентичність; нові суспільні рухи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Allard Э. Somny`tel`nыe dostoy`nstva koncepcy`y` moderny`zacy`y` / Э. Allard // Socy`ology`chesky`e y`ssledovany`ya – 2002. – #9 – s.60 – 66.

Giddens Э. Sociologiya / Э. Giddens – K.: Osnovy`, 1999 – 726 s.

Golovaxa Ye., Telichko T. Yevropejs`ky`j vy`bir Ukrayiny` u dzerkali gro- mads`koyi dumky` / Ye. Golovaxa // Ukrayins`ke suspil`stvo 1992 – 2010. Sociologichny`j monitory`ng / Za red. d.ek.n. V. Vorony`, d.socz.n. M. Shul`- gy`. – K.: Insty`tut sociologiyi NAN Ukrayiny`, 2010. – s. 90 – 101.

Bek U. Obshhestvo ry`ska: na puty` k drugomu modernu / U.Bek – M.: Progress- Trady`cy`ya, 2000 – 384 s.

Buzgaly`n A.V. Al`terglobaly`zm: teory`ya y` prakty`ka "anty`globaly`stskogo dvy`zheny`ya" /A.V. Buzgaly`n – M, 2003.- 256 s.

Ishhenko V.O. Suchasni doslidzhennya suspil`ny`x ruxiv: golovni teore- ty`ko-metodologichni pidxody` / V.O. Ishhenko // Social`ni vy`miry` suspil`st- va.– K.: Insty`tut sociologiyi NANU, 2006.– s. 183-194.

Zdravomыslova E.A. Parady`gmы y` modely` socy`ology`y` obshhestvennыx dvy`zheny`j // So- cy`ology`ya obshhestvennыx dvy`zheny`j: konceptual`nыe modely` y`ssledo- vany`ya / E.A. Zdravomыslova – M., 1992 – s. 28 – 42.

Zdravomыslova E.A. Socy`ology`chesky`e podxodы k analy`zu obshhestvennыx dvy`zheny`j / E.A. Zdravomыslova // Socy`ology`chesky`e y`ssledovany`ya. – 1990. – # 7.- S. 88 – 93.

Obshhestvennыe dvy`zheny`ya v Rossy`y`: tochky` rosta, kamny` pretknoveny`ya / Pod redakcy`ej Pavla Romanova y` Elenы Yarskoj- Smy`rnovoj ( By`bly`oteka Zhurnala y`ssledovany`j socy`al`noj poly`ty`ky`) / P. Romanov – M.: OOO "Vary`ant", CzSPGY` , 2009. – 224s.

Pavlova T.V. Socy`al`nыe dvy`zheny`ya kak faktor transformacy`y` y`nsty`tucy`onnoj sredы: problemы teory`y` / T.V. Pavlova // Poly`ty`chesky`e y`ssledovany`ya. 2008. – # 5. – s.113 – 124.

Reznik O. Dy`namika chy`nny`kiv protesny`x prakty`k naselennya Ukrayiny` / O. Reznik // Sociologiya: teoriya, metody`, markety`ng. – 2009. – #3. – s. 100 – 125.

Smelzer Nejl Dzh. Proble- my` sociologiyi. Georg-Zimelivs`ki lekciyi / N. Smelzer – 1995 -L`viv, 2003. – s. 128.

Turen A. Vozvrashheny`e cheloveka dejstvuyushhego.Ocherk socy`ology`y`. / A.Turen – M.:Nauchnыj my`r, 1998. – 204 s.

Tili Ch. Der- zhavne resursovy`luchennya i demokratiya / Ch.Tili // Sociologiya: teoriya, me- tody`, markety`ng. – 2007. – #4. – s.38-42.

Tыsyachnyuk M.S. Novыe podxodы k analy`zu transgrany`chnыx obshhestvennыx dvy`zheny`j v uslovy`- yax globaly`zacy`y` / M.S. Tыsyachnyuk // Zhurnal socy`ology`y` y` socy`al`noj antropology`y`. – 2010. – # 3. – s. 38 – 62.

Ukrayins`ke suspil`stvo 1992 – 2010. Sociologichny`j monitory`ng / Za red. d.ek.n. V. Vorony`, d.socz.n. M. Shul`gy`. – K.: Insty`tut sociologiyi NAN Ukrayiny`, 2010. – 636 s.

Shtompka P. Socy`ology`ya socy`al`nыx y`zmeneny`j / P. Shtompka – M., 1997-223 c.

Yadov V. Socy`ology`ya v Rossy`y` / Pod red. V.A. Yadova. – 2- e y`zd., pererab. y` dopoln. / V. Yadov – M.: Y`zdatel`stvo Y`nsty`tuta so- cy`ology`y` RAN, 1998. – 696 s.

Yany`czky`j O.N. Razvy`ty`e эkology`chesky`x dvy`zheny`j na Zapade y` Vostoke Evropы / O.N. Yany`czky`j // Socy`ology`ches- ky`e y`ssledovany`ya – 1992. – # 1.- s. 32 – 39.

Yany`czky`j O.N. Aktorы y` resursы socy`al`no–эkology`cheskoj moderny`zacy`y` / O.N. Yany`czky`j // Socy`ology`chesky`e y`ssledovany`ya – 2007. – # 8. – s. 3-12.

Yany`czky`j O.N. Эkology`cheskoe dvy`zheny`e v "perexodnom obshhestve": problemы teory`y` / O.N. Yany`czky`j // Socy`ology`chesky`e y`ssledovany`ya – 1998. – # 10. – s. 22-33.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979