Особливості трактування поняття "соціалізація" у соціально-гуманітарних науках

L. Kojekina

Анотація


Аналізуються особливості тлумачення поняття "соціалізація" з точки зору соціології, філософії та соціальної психології. Підкреслюється міждисциплінарність даного поняття. Робиться висновок, що суть соціалізації можна зрозуміти лише за умови, коли особистість розглядається одночасно як об'єкт і суб'єкт соціального впливу.

Ключові слова


соціалізація; особистість; об'єкт та суб'єкт соціального впливу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aver`yanov L.Ya. V poy`skax svoej y`dey`: Stat`y` y` ocherky` [Elektro- nny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://ww.lib.socio.msu.ru/l/library

Andreeva G.M. Socy`al`naya psy`xology`ya. Uchebny`k dlya vuzov. –Aspekt Press, 2006. –363 s.

Volkov Yu.G., Mostovaya Y`.V. Socy`ology`ya: Ucheb- ny`k dlya vuzov / Pod red. prof. V.Y`. Dobren`kova. – M.: Gardary`ka, 1998. – 244 s.

Garasy`miv T.Z. Osoby`stist` ta problemy` yiyi socializaciyi // Forum prava. – 2009. – #3. – S.156–161.

Golovatыj N. F. Socy`o- logy`ya molodezhy`: Kurs lekcy`j / N.F. Golovatыj. – K. : MAUP, 1999. – 223 s.

Golovy`n N.A. Teorety`ko-metodology`chesky`e osnovы y`ssledova- SOCIOLOGIYa. 1-2/2010 ~ 101 ~ ny`ya poly`ty`cheskoj socy`aly`zacy`y`. – SPb.: Y`zd-vo S.-Peterb. un-ta, 2004. – 288s.

Dogan M., Pelassy` D. Sravny`tel`naya poly`ty`cheskaya socy`olo- gy`ya / Per. s ang. – M.: Socz.-poly`t. Zhurn., 1994. – 272 s.

Y`rxy`n Yu.V., Zotov V.D., Zotova L.V. Poly`tology`ya: Uchebny`k. – M.: Yury`stъ, 2002. – 511 s.

Kas`yanov V., Nechy`purenko V. Socy`ology`ya prava. Rostov n/D: Feny`ks, 2001. – 480 s.

Maklakov A. G. Obshhaya psy`xology`ya. – SPb.: Py`ter, 2001. – 592 s.: y`l.

Meshheryakov B., Zy`nchenko V. Bol`shoj psy`-xology`chesky`j slovar` [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/dict/index.php

Parsons T. O strukture socy`al`nogo dejstvy`ya.– M.: Akademy` chesky`j Proekt, 2000. – 880 s.

Parsons T. Ponyaty`e obshhestva: komponentы y` y`x vzay`mootno- sheny`ya [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostu- pu:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/pars/pon_ob.php

Problema socy`al`nogo poryadka v socy`ology`y` Talkotta Parsonsa [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://www.soc.lib.ru/su/

Rossy`jskaya pedagogy`cheskaya эncy`klopedy`ya : v 2 t. / gl. red. V. V. Davыdov. – M. : Bol`shaya ros. эncy`kl., 1993-1999.

Rubchevsky`j K.V. Socy`aly`zacy`ya ly`chnosty`: y`ntery`ory`zacy`ya y` socy`al`naya adaptacy`ya // Obshhestvennыe nauky` y` sovremennost`. 2003. # 3.- S.147–151.

Solodovny`kova Y`.V. Socy`aly`zacy`ya ly`chnosty` v zrelom vozraste: opыt y`nterpretacy`y`// Socy`ology`chesky`e y`ssledovany`ya. – 2007. – #2. – S.2.

Socy`al`naya psy`xology`ya: Xrestomaty`ya: Uchebnoe posoby`e dlya studentov vuzov/Sost. E. P. Bely`nskaya, O. A. Ty`xomandry`czkaya. – M: Aspekt Press, 2003.– 475 s.

Sociologiya / za red. V. G. Gorodyanenka. – K. : Vy`davny`chy`j centr "Akademiya", 2002. – 560s.

Socy`ology`ya. Kurs lekcy`j [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://soc.lib.ru/su/

Stolyarenko L.D., Samыgy`n S.Y`. 100 эkzamenacy`onnыx otvetov po psy`xology`y`.Эkzamenacy`onnыj эkspress-spravochny`k [Elektronny`j resurs].– Rezhy`m dostupu: http://www.psylib.org.ua/books/stolsam/index.htm

Fy`losofsky`j slovar` [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostu- pu:http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Dict_Fil/_Index.php

Frolov S.S. Socy`ology`ya. Uchebny`k. Dlya vыsshy`x uchebnыx zavedeny`j. M.: Nauka, 1994 – 256 s. [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://www.soc.lib.ru/su/

Cy`ba V. G. Sociologiya osoby`stosti: sy`stemny`j pidxid (social`no-psy`xologichny`j analiz) /V. G. Cy`ba. – K. : MAUP, 2000. – 217 s.

Chelovek y` obshhestvo (opыt kompleksnogo y`zucheny`ya) // Chelo- vek. Kul`tura. Obshhestvo. – M., 2000. – T. 2. – Vыp. 3(4). – S. 212-240.

Yakuba E.A. Socy`ology`ya. Uchebnoe posoby`e dlya studentov, Xar`kov: Y`zdatel`stvo "Konstanta", 1996. – 176 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979