Специфіка дисциплінарного статусу соціології як гуманітарної науки

M. Sobolevska

Анотація


ДИСКУСІЙНА ТРИБУНА


Повний текст:

PDF

Посилання


Aron R. Эtapы razvy`ty`ya socy`ology`cheskoj mыsly` / Rajmon Aron [per. s fr.]. – M.: Progress-poly`ty`ka, 1992. – 608 s.

Gobbs T. Levy`afan / Tomas Gobbs [per. s angl.]. – M.: Mыsl`, 2001. – 200 s.

Kolly`nz R. Socy`ology`ya: nauka y`ly` anty`nauka // Teorety`cheskaya socy`-ology`ya: Antology`ya. V 2 ch. / Rэndal Kolly`nz [per. s angl.]. – M.: Kny`zhnыj dom "Uny`versy`tet", 2002. – S. 245–280.

Montesk`e Sh. Y`zbrannыe proy`zvedeny`ya / Sharl` Montesk`e [per. s fr.]. – M.: Gospoly`ty`zdat, 1955. – 800 s.

Tarasenko V.I. Dy`vovy`zhna "nenauka" sociologiya // Sociologiya: Teoriya, metody`, markety`ng / Tarasenko V.I. – 2004. – #2. – S. 5–23.

Smelzer N. Problemy` sociologiyi. Georg-Zimelivs`ki lekciyi, 1995 / Nejl Smelzer [per. z angl.]. – L`viv: Kal`variya, 2003.

Sudakov V.I. Sociologiya yak nauka: dy`scy`plinarny`j status sociologiyi v konteksti suchasny`x social`ny`x zmin // Naukovi studiyi L`vivs`kogo sociolo-gichnogo forumu "Bagatovy`mirni prostory` suchasny`x social`ny`x zmin": Zbirka naukovy`x pracz` / Sudakov V.I. – L`viv: Vy`d. centr L`vivs`kogo nacional`nogo universy`tetu im.I.Franka, 2008. – S. 3–7.

Fuko M. Slova y` veshhy`. Arxeology`ya gumany`tarnыx nauk / My`shel` Fuko [per. s fr.]. – SPb.: A-cad, 1994. – 406 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979